Donderdag zevende week door het jaar

Overweging Ook al kan een rijke binnenkomen in de verzamelde gemeenschap en al wordt de armoede niet opgehemeld om zichzelf, toch zijn de armen God geliefd en ze zullen het Rijk erven (2,5). Dit is wel een uitval naar de rijken, die vaak de armen verdrukken (zie vandaag 5,6). Deze lijn is oudtestamentisch, en looptMeer lezen over “Donderdag zevende week door het jaar”

Dinsdag zevende week door het jaar

Overweging De sfeer van de Jakobusbrief is wel erg verschillend van die van de Paulinische brieven, maar toch hebben ze (samen met alle geschriften van het Nieuwe Testament) iets gemeenschappelijks : ze leren ons hoe die eerste christenen mensen waren zoals wij. Telkens opnieuw zien we hoe die eerste generaties mensen waren van vlees enMeer lezen over “Dinsdag zevende week door het jaar”

Maandag zevende week door het jaar

Overweging Consequent zijn is een van de hoofdthema’s bij Jakobus. Zeggen en doen; luisteren en handelen; spreken en volbrengen. Ook hier komt dat terug : wat je pretendeert ‘waar te maken’ in je levenswandel. Als iets werkelijk van God komt, dan moet dat blijken uit de manier waarop je in het leven staat, waarop jeMeer lezen over “Maandag zevende week door het jaar”

Zevende zondag door het jaar

Openingswoord Ook vandaag zijn wij hier weer samengekomen rond Jezus. In woord en daad liet Hij ons God kennen: God die er is voor mensen. “Bemin uw naaste als uzelf, want Ik, uw God, ben heilig.” God staat achter iedere mens, achter vriend en vreemde. Hem dienen kunnen we maar door ook onze naaste teMeer lezen over “Zevende zondag door het jaar”

Zaterdag Cathedra van de H. Apostel Petrus

Overweging In de meeste godsdiensten kiest men zelf een leermeester. Bij Jezus is het andersom. Hij neemt als medewerkers wie hij wil: onder de vele leerlingen die ingaan op zijn verkondiging, vraagt hij een aantal van hen om hun gewone bezigheden te verlaten, Hem onvoorwaardelijk te volgen, en de Blijde Boodschap door te geven wanneerMeer lezen over “Zaterdag Cathedra van de H. Apostel Petrus”

Vrijdag H. Petrus Damiani, b. en krkl.

Overweging Het lijkt in deze lezing alsof Jakobus het opneemt tegen Paulus. Inhoudelijk is dit niet zo. Ook Paulus aanvaardt (onder meer in de Romeinenbrief) dat een levendig geloof spontaan moet uitlopen op goede werken, als een antwoord aan God. Paulus heeft nooit een geloof zonder werken gepredikt: deze zijn het gevolg, en niet deMeer lezen over “Vrijdag H. Petrus Damiani, b. en krkl.”

Donderdag zesde week door het jaar

Overweging Met de lezing van vandaag zitten we in de kern van Jezus’ boodschap. Vanuit leerstellig standpunt wordt Jezus Christus de heer(kyrios) der heerlijkheid genoemd – de hoogste titel die Hem kan gegeven worden. Verder is er de aandacht voor de arme: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Deze tekst komt dan wel uitMeer lezen over “Donderdag zesde week door het jaar”

Woensdag zesde week door het jaar

Overweging De lezing vandaag legt veel nadruk op het verschil tussen spreken en doen, tussen luisteren en ook uitvoeren, horen en volbrengen. Het is de taal van een man die beroep doet op elementair gezond verstand. Zijn taal is ook volks, zie zijn beschouwingen over de spiegel en over de tong. Toch zijn de zuiverMeer lezen over “Woensdag zesde week door het jaar”

Zesde zondag door het jaar

Openingswoord Zelden worden de zaken ons zo duidelijk gesteld: voor ons liggen vuur en water, leven en dood. Het is aan ons onze hand uit te strekken naar wat wij verkiezen. Wat Jezus verkiest is heel duidelijk: Hij is gekomen om de wet van Mozes te vervullen, zodat ze leven geeft aan allen. Laten wijMeer lezen over “Zesde zondag door het jaar”

Vrijdag HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop

Overweging Heer, mijn God, verhoor mijn gebed en bewaar de kudde waarheen Ge mij gezonden hebt in trouw. Bevrijd hen van de ketterij, maak hen allen één en maak dit volk dat Gij gekozen hebt, eensgezind in het ware geloof en de rechtzinnige belijdenis. (Curillus van Tessalonika, gebed uit 861) EERSTE LEZING                                                  Hand. 13, 46-49Meer lezen over “Vrijdag HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop”