http://kerkengeloof.wordpress.com

Zesentwintigste zondag door het jaar

EERSTE LEZING                                          Am. 6, 1a.4-7 De zelfverzekerden en zorgelozen zullen het eerst in ballingschap gaan. Uit de profeet Amos . Dit zegt de almachtige HEER: “Wee, de zorgelozen in Sion, de zelfverzekerden op Samaria’s berg. Zij liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde opMeer lezen over “Zesentwintigste zondag door het jaar”

Vijfentwintigste zondag door het jaar

Inleiding Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te gevenMeer lezen over “Vijfentwintigste zondag door het jaar”

Zaterdag H. Matteüs, apostel en evangelist

EERSTE  LEZING                                        Ef. 4,1-7.11-13 Sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze . Broeders en zusters, Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed enMeer lezen over “Zaterdag H. Matteüs, apostel en evangelist”

Vierentwintigste zondag door het jaar

EERSTE LEZING                                     Ex. 32, 7-11.13-14 De Heer zag af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd. Uit het boek Exodus . In die dagen sprak de HEER tot Mozes: “Ga nu naar beneden, want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Zij zijn nu al afgeweken van deMeer lezen over “Vierentwintigste zondag door het jaar”

Zaterdag Kruisverheffing

EERSTE  LEZING                               Num. 21, 4-9 Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven. Uit het boek Numeri . Van de berg Hor trokken de Israëlieten in de richting van de Rietzee, want zij wilden om Edom heentrekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Het keerdeMeer lezen over “Zaterdag Kruisverheffing”

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING                                                 Wijsh. 9, 13-18b Wie kan ontdekken wat de Heer wil? Uit het Boek der Wijsheid Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel, en onze aardse gebondenheidMeer lezen over “DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR”

Zaterdag Tweeëntwintigste week door het jaar

EERSTE LEZING                                  Kol. 1, 21-23 Thans heeft God u met zich verzoend ; Hij wil dat gij als heilige mensen, zonder smet of blaam voor Hem zult verschijnen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse Broeders en zusters, Ook gij waart eertijds van God vervreemd en Hem vijandigMeer lezen over “Zaterdag Tweeëntwintigste week door het jaar”

Vrijdag Tweeëntwintigste week door het jaar

EERSTE LEZING Kol. 1, 15-20 Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse . Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en hetMeer lezen over “Vrijdag Tweeëntwintigste week door het jaar”

Donderdag Tweeëntwintigste week door het jaar

EERSTE LEZING                                 Kol. 1, 9-14 God heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse . Broeders en zusters, Vanaf het ogenblik dat wij gehoord hebben welke liefde door de Geest in uMeer lezen over “Donderdag Tweeëntwintigste week door het jaar”

Woensdag Tweeëntwintigste week door het jaar

EERSTE LEZING Kol. 1, 1-8 Het woord van de waarheid kwam tot u en is bezig vrucht te dragen in heel de wereld. Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse . Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs, aan de gemeenteMeer lezen over “Woensdag Tweeëntwintigste week door het jaar”