http://kerkengeloof.wordpress.com

Derde week van Pasen Zaterdag

Eerste Lezing                                                                                                         Hand. 9, 31-42
De kerk werd verstevigd en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen.
 

In die dagen genoot de kerk  in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;  zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren  en nam gestadig in aantal toe  door de vertroosting van de heilige Geest.  Eens kwam Petrus  op een grote rondreis  ook bij de leerlingen die in Lydda woonden,  en trof daar een zekere Enéas aan,  die reeds acht jaar  wegens verlamming het bed moest houden.  Petrus sprak tot hem:  “Enéas,  Jezus Christus geneest u,  sta op  en maak zelf uw bed in orde.”  Onmiddellijk stond hij op.  Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem  en bekeerden zich tot de Heer.

Er leefde destijds in Joppe een leerlinge met name Tábita,  wat in vertaling Dorkas, Gazelle, betekent.  Zij was onuitputtelijk in het doen van goede werken  en in het geven van aalmoezen.  Juist in die dagen was zij echter na een ziekte gestorven.  Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek.  Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt  stuurden de leerlingen,  die gehoord hadden dat Petrus daar verbleef,  twee mannen naar hem toe met het verzoek:  “Kom zonder uitstel naar ons toe.”  Petrus ging aanstonds met hen mee.  Bij zijn aankomst brachten ze hem in het bovenvertrek,  waar alle weduwen wenend hem omringden  en al de kleren en mantels lieten zien  die Dorkas gemaakt had toen ze nog in hun midden was.  Petrus deed allen naar buiten gaan,  knielde neer  en bad.  Toen sprak hij, zich kerend naar het lijk:  “Tábita, sta op.”  Zij opende de ogen, zag Petrus  en ging overeind zitten.  Hij reikte haar de hand  en hielp haar opstaan.  Vervolgens riep hij de heiligen en weduwen  en gaf haar levend aan hen terug.  Dit werd bekend in heel Joppe,  zodat velen het geloof in de Heer aannamen.

Tussenzang                                                Ps.116(115), 12-13, 14-15,16-17

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
Alleluia

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Want kostbaar is in zijn ogen
het leven van wie Hem vereert.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven,
de Naam  van de Heer roep ik aan.

Alleluia                                                                   Joh. 20, 29

Alleluia.
Omdat ge Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge;
zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia

Evangelie                                                             Joh. 6, 60-69
Naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
 

In die tijd zeiden velen van zijn leerlingen:  “Deze taal stuit iemand tegen de borst.  Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?”  Maar Jezus  die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,  vroeg hen:  “Neemt gij daar aanstoot aan?  Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen  naar waar Hij vroeger was…?  Het is de geest die levend maakt,  het vlees is van geen nut.  De woorden die Ik tot u gesproken heb  zijn geest en leven.  Maar er zijn er onder u  die geen geloof hebben.”  Jezus wist inderdaad van het begin af aan  wie het waren die niet geloofden  en wie Hem zou overleveren.  Hij voegde er aan toe:  “Daarom heb Ik u gezegd  dat niemand tot Mij kan komen  als het hem niet door de Vader gegeven is.”  Tengevolge hiervan  trokken velen van zijn leerlingen zich terug  en verlieten zijn gezelschap.  Waarop Jezus aan de twaalf vroeg:  “Wilt ook gij soms weggaan?”  Simon Petrus antwoordde Hem:  “Heer, naar wie zouden wij gaan?  Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven  en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: