http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde week van Pasen Vrijdag

Eerste Lezing                                              Hand. 13, 26-33
God heeft de belofte vervuld door Jezus te doen verrijzen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen Paulus te Antiochíë in Pisidië gekomen was,
zei hij in de synagoge:
“Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezenden onder u:
tot ons is dit woord van verlossing gezonden.
Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden
Jezus niet erkend hebben maar veroordeeld,
deden zij de uitspraken van de profeten in vervulling gaan
die elke sabbat worden voorgelezen.
Ofschoon ze geen enkele rechtsgrond konden vinden
voor de doodstraf
hebben ze van Pilatus geëist dat Hij ter dood gebracht werd.
Toen ze alles hadden voltrokken wat over Hem geschreven staat,
namen ze Hem van het kruishout
en legden Hem in een graf.
Maar God wekte Hem uit de doden op
en gedurende vele dagen verscheen Hij aan hen
die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld.
Dezen zijn nu getuigen van Hem voor het volk.
Wij dan verkondigen u de blijde boodschap,
dat God de belofte
aan de vaderen gedaan
voor ons, hun kinderen, vervuld heeft
door Jezus te doen verrijzen,
zoals ook geschreven staat in de tweede psalm:
Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt.”

Tussenzang                                         Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

Gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.
Alleluia.

Ik zelf heb mijn koning aangesteld
op Sion, mijn heilige berg.
Dit is het besluit van de Heer:
Hij sprak tot mij: Gij zijt mijn zoon,
Ik heb U heden verwekt

Vraag Mij, Ik geef U de volken als erfdeel,
schenk U de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat ge doet!
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

Alleluia

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

Evangelie                                                  Joh. 14, 1-6
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ware dit niet zo
dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Gij weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend.”
Tomas zei tot Hem:
“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:
hoe moeten wij dan de weg kennen?”
Jezus antwoordde hem:
“Ik ben de weg,
de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: