http://kerkengeloof.wordpress.com

Achtste week door het jaar Dinsdag

EERSTE LEZING                                      Sir.35, 1-12

Wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Wie de wet houdt, brengt vele offers,
wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer;
wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer,
en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer.
De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid,
en breken met de ongerechtigheid is verzoening.
Verschijn echter niet met lege handen voor de Heer,
want al deze dingen eist het gebod.
Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet,
en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste;
het offer van een rechtvaardige is welgevallig;
en de herinnering eraan wordt niet vergeten.
Verheerlijk de Heer met een blij gelaat
en onttrek niets aan de eerstelingen die gij moet geven;
toon bij al uw gaven een vrolijk gezicht,
en heilig de tienden met vreugde.
Geef aan de Allerhoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft;
geef met een blij gelaat en naar uw vermogen.

Tussenzang                                    Ps. 50(49), 5-6, 7-8, 14, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid :
het is God zelf, die oordeelt.

Hoor nu, mijn volk, wat Ik u zeggen ga,
hoor, Israël, waarvan Ik u beschuldig,
want Ik ben God, uw God !
Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Alleluia                                Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                      Mc. 10, 28-31

Wie Mij volgt ontvangt het honderdvoud,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
.

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
Veel eersten zullen de laatsten zijn
en veel laatsten eersten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: