http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Thomas, apostel

EERSTE LEZING                                         Ef. 2, 19-22

Gebouwd op het fundament van de apostelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs
.

Broeders en zusters,

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG                                                Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie (Mc. 16,15)
of : Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom ;
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALLELUIA                                    Joh. 20, 29

Alleluia.
Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Joh. 20, 24-29

Mijn Heer en mijn God !

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
.

Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd
was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam.
De anderen vertelden hem:
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar Hij antwooordde:
“Als ik niet in zijn handen de tekenen van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik het niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Thomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Thomas:
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Thomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: