http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag HH. Engelbewaarders

EERSTE LEZING                                         Ex. 23, 20-23a
Mijn engel zal voor u uitgaan.

Uit het Boek Exodus

Zo spreekt de Heer:
“Zie, Ik zend mijn engel voor u uit
om u onderweg te beschermen
en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld.
“Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.
“Kom niet tegen hem in opstand,
want hij zou uw verzet niet vergeven.
“In hem immers is mijn naam tegenwoordig.
“Als gij gehoorzaamt aan zijn woord
en doet wat Ik u zeg,
dan ben ik de vijand van uw vijanden,
de verdrukker van uw verdrukkers.
“Mijn engel zal voor u uitgaan.”

TUSSENZANG                                     Ps. 91(90), 1-2, 3-5a, 5b-6, 10-11

De heer heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer : mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
Hij redt u uit doodsgevaar.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;
geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

ALLELUIA                                               Ps. 103(102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten die doet wat Hij wil.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 18, 1-5.10
Zij hebben engelen,
en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht
van mijn Vader die in de hemel is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag:
“Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?”
Hij riep een klein kind,
zette het in hun midden en zei:
“Voorwaar, Ik zeg u:
als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.
“Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind,
is de grootste in het Rijk der hemelen.
“En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt
neemt Mij op.
“Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten,
want Ik zeg u:
zij hebben engelen in de hemel
en deze aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: