http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag na de openbaring van de Heer

Overweging

‘Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en bloed.’ Dit is een mysterieuze zin. Zowel het vierde evangelie als de eerste brief van Johannes leggen nadruk op de realiteit van de menswording. Jezus is geen hemels wezen in een schijnlichaam. Hij is gekomen door water. Hij stond als mens in de rij van de wachtende zondaars voor het doopsel van Johannes. Maar sterker nog; Hij stierf ook de gruwelijke dood op het kruis en plengde zijn bloed.

EERSTE LEZING                                                I Joh. 5, 5-13
Er zijn drie getuigen : de geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen
niet door water alleen maar door water en bloed.
De Geest betuigt het
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
De Geest,
het water
en het bloed
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft ; God zelf waarborgt dit getuigenis
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.
Wie in de Zoon van God gelooft
draagt Gods getuigenis in zijn hart.
Wie God geen geloof schenkt
maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert
Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.
En dit is de zin van het getuigenis :
God heeft ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft
heeft leven gevonden ;
wie de Zoon van God niet heeft
heeft ook het leven niet.
Ik heb u deze brief geschreven
om u er van te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt,
gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.

TUSSENZANG                                     Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Loof nu de Heer, Jeruzalem!
Alleluia.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God !
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

ALLELUIA                                                                 Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Lc. 5, 12-16
En terstond verdween de melaatsheid van hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Terwijl Jezus eens in een van de steden vertoefde
trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid.
Toen deze Jezus zag
wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem :
“Heer, als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.”
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak :
“Ik wil, word rein.”
En terstond verdween de melaatsheid.
Jezus verbood hem het aan iemand te zeggen.
“Maar,
– zo zei Hij –
ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven
om hun het bewijs te leveren.”
In steeds wijder kring werd over Hem gesproken
en grote volksmenigten stroomden samen om Hem te horen
en om van hun kwalen genezen te worden.
Hij trok zich telkens in de eenzaamheid terug om te bidden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d