http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag vierde week in de veertigdagentijd

Overweging
‘Die dag was het echter sabbat’: Met deze woorden wordt de discussie van de volgende dagen ingeluid. De gezondene van God treedt ook op wanneer zijn handelen hem in conflict brengt met menselijke redeneringen en met de gangbare interpretatie van de Wet. Door het conflict ziet niemand nog de onvoorstelbare genezing van de man. In beide lezingen speelt water als helende kracht een grote rol. Belangrijk is vooreerst dat de kracht van het water van God komt. Het stroomt vanuit de tempel. Ook in het evangelie wordt de zieke niet genezen door de wonderlijke kracht van het water, maar door het bevelend woord van Jezus zelf: ‘Sta op, neem je bed en loop’.

EERSTE LEZING                                                  Ez. 47, 1-9.12
Ik zag water stromen uit de tempel, en allen die het water raakte werden gered.

Uit de Profeet Ezekiël

De engel van de Heer bracht mij terug
naar de ingang van de tempel.
Daar zag ik hoe er van onder de drempel van de tempel
water stroomde in oostelijke richting :
de voorzijde van de tempel lag namelijk op het oosten.
Het water vloeide onder de rechtervleugel van de tempel door,
aan de zijde van het altaar.
Daarop leidde hij mij door de noorderpoort naar buiten.
Hij voerde mij buitenom naar de oostzijde :
het water stroomde van onder de rechtervleugel.
Toen ging hij met de duimstok in de hand
verder in oostelijke richting.
Hij mat een afstand af van duizend el
en liet mij vervolgens door het water stappen :
het reikte tot aan mijn enkels.
Opnieuw mat hij duizend el af
en liet mij door het water waden :
het kwam tot aan mijn knieën ;
en hij mat nog eens duizend el af
en liet mij door het water waden :
nu kwam het tot aan mijn middel.
Toen hij nog eens duizend el afgemeten had
was het water een rivier geworden
waar ik niet meer door heen kon waden ;
het water was zo diep dat men er niet stappend,
maar alleen zwemmend door kon komen.
Toen vroeg hij mij :
“Ziet ge dat, mensenkind ?”
Daarna leidde hij mij terug
langs de oever van de rivier.
Terwijl hij mij terugvoerde zag ik
hoe er op beide oevers van de rivier
heel veel bomen stonden.
De engel van de Heer zei mij :
“De rivier stroomt naar de vlakte in het oosten,
en verder stroomt hij naar de Araba,
om vervolgens uit te monden in de Zoutzee
waarvan het water drinkbaar wordt.
“Overal waar de rivier stroomt
zullen de waterdieren in leven kunnen blijven.
Er zal heel veel vis zijn,
want overal waar de rivier komt
zal het water drinkbaar worden,
en zal alles in leven blijven.
“Op beide oevers van de rivier
zullen allerlei vruchtbomen opschieten
waarvan de bladeren niet verwelken,
de vruchten niet opraken ;
want de bomen zullen elke maand vruchten dragen.
“Zij worden immers gevoed met water uit de tempel.
“De vruchten zullen dienen als voedsel
en de bladeren als geneesmiddel.”

TUSSENZANG                                         Ps. 46(45), 2-3, 5-6, 8-9

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.

De Heer is voor ons een vesting en toevlucht,
een machtige hulp in nood.
Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde,
al vallen de bergen in zee.

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.
Die stad staat onwrikbaar, want God is daarbinnen,
God staat haar terzij als de dag begint.

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                 Ez. 33,11

Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze,
zegt de Heer,
maar veeleer daarin, dat hij zich bekeert en leeft.

EVANGELIE                                              Joh. 5, 1-3a.5-16
Op slag werd de man gezond.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Omdat er een feest van de joden was,
ging Jezus op naar Jeruzalem.
Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting,
in het Hebreeuws Bezeta geheten,
met vijf zuilengangen.
In die gangen lag altijd een groot aantal gebrekkigen.
Nu was daar een man die al achtendertig jaar lang gebrekkig was.
Jezus zag hem liggen
en omdat Hij wist dat hij reeds lang zo lag zei Hij tot hem :
“Wil je gezond worden ?”
De zieke gaf Hem ten antwoord :
“Heer, ik heb niemand om mij
in het bad te brengen
wanneer het water bewogen wordt,
en terwijl ik ga
daalt een ander voor mij er in af.”
Daarop zei Jezus hem :
“Sta op, neem je bed op en loop.”
Op slag werd de man gezond.
Hij nam zijn bed op en liep.
Die dag was het echter sabbat
en daarom zeiden de Joden tot de genezene :
“Het is sabbat,
je mag je bed niet dragen.”
Hierop antwoordde hij hun :
“Die mij gezond heeft gemaakt Die heeft mij gezegd :
Neem je bed op en loop!”
Daarom vroegen zij hem :
“Wie is die man die je zei :
Neem je bed op en loop ?”
De genezene wist niet wie het was,
want Jezus had zich ongemerkt teruggetrokken
omdat er veel volk ter plaatse was.
Later trof Jezus hem in de tempel en sprak tot hem :
“Zie, je bent nu genezen !
“Zondig niet meer
opdat je niets ergers overkomt.”
De man ging heen en vertelde aan de Joden
dat het Jezus was die hem genezen had.
Omdat Jezus dergelijke dingen op sabbat deed
begonnen de Joden Hem te vervolgen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: