http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag vijfde week in de veertigdagentijd

Overweging

De twee lezingen zijn op elkaar afgestemd en de sfeer van de goede week is duidelijk aanwezig: “ontzetting overal”; “we brengen hem aan”. Het evangelie haakt daarop in: “De joden raapten stenen op om Jezus te stenigen.” De dreiging gaat crescendo en Jezus trekt zich terug over de Jordaan. Dit is geografisch belangrijk. Het gebied van Perea is voor Jezus veiliger. Maar Johannes geeft er ook een symbolische betekenis aan. Daar is alles begonnen met de activiteit van Johannes de Doper. Daar ging het ook om de vraag naar de Messias. Het is alsof Jezus pelgrimeert naar die plaats, vooraleer alles te volbrengen.

EERSTE LEZING                                           Jer. 20, 10-13
De Heer is bij mij als een machtig strijder.

Uit de Profeet Jeremia

Ik hoor velen fluisteren :
“Daar heb je ontzetting – overal.”
Breng hem aan, ja, we brengen hem aan.
Al mijn vrienden willen niets liever
dan mij ten val brengen.
Ze zeggen :
Misschien laat hij zich misleiden,
dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken.
God de Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten !
God van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
Zing een lied, een loflied voor de Heer uw God,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.

TUSSENZANG                                                     Ps. 18(17), 2-3a, 3bc-4, 5-6, 7

Ik wendde mij tot de Heer in mijn nood,
zijn oor ving mijn noodkreten op.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind.

Mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming.
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.

Want golven van doodsgevaar sloten mij in,
een stortvloed van onheil maakte mij angstig.
Het net van het dodenrijk hield mij gevangen,
de strik van de dood lag reeds om mij heen.

Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood
en riep ik mijn God aan om hulp.
Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis,
zijn oor ving mijn noodkreten op.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                             Lc. 15,18

Ik ga weer naar mijn vader
en ik zal hem zeggen :
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u.

EVANGELIE                                                            Joh. 10, 31-42
De Joden proberen Jezus opnieuw te grijpen, maar Hij stelt zich buiten hun bereik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd raapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen.
Maar Jezus zei hun :
“Ik heb voor uw ogen veel goede werken verrichtdie uit de Vader voortkomen ;
om welk van die werken wilt gij Mij stenigen ?”
De Joden gaven Hem ten antwoord :
” Niet om een goed werk stenigen wij U
maar om een godslastering :
dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.”
Jezus antwoordde hun :
“Staat er niet in uw Wet geschreven :
Ik heb gezegd : gij zijt goden ?
“Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd
goden genoemd,
en de Schrift heeft bindende kracht.
“Maar waarom dan beschuldigt ge Mij,
die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd,
van godslastering als Ik Mijzelf Gods Zoon noem ?
“Als Ik de werken van mijn Vader niet doe
behoeft gij Mij niet te geloven,
maar zo Ik ze wel doe
gelooft dan die werken als ge Mij niet wilt geloven.
“Dan zult gij inzien en erkennen,
dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben.”

Toen probeerden zij opnieuw Hem te grijpen
maar Hij stelde zich buiten hun bereik.
Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan,
naar de plaats waar Johannes aanvankelijk gedoopt had
en bleef daar.
Velen kwamen tot Hem, want ze zeiden :
“Johannes heeft weliswaar geen enkel teken gedaan,
maar alles wat hij over deze man zei was waar.”
En velen begonnen daar in Hem te geloven.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: