http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfde Paaszondag

Openingswoord
Het Evangelie van Christus is gericht tot alle mensen.
Het komt er op aan
om het niet binnen de grenzen van de eigen kring op te sluiten,
maar om het zichtbaar te belven en hoorbaar te verkondigen.
Met Jezus op weg gaan is daarbij de eerste stap;
dan krijgen wij deel aan de liefde tussen Hem en de Vader,
en ontdekken we dat Hij degene is die ons draagt.
Dat maakt onze daden en onze woorden krachtig,
en schenkt ons moed om te getuigen.

EERSTE LEZING                                                       Hand. 6, 1-7
Zij kozen zeven mannen, vol van de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam,
begonnen de hellenisten tegen de Hebreeën te morren,
omdat bij de dagelijkse ondersteuning
hun weduwen achtergesteld werden.

De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden :
“het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen
door de zorg voor de ondersteuning.
“Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden,
van goede faam, vol van geest en wijsheid.
“Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,
terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed
en de bediening van het woord.”

Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering
en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest,
Filippus, Prochorus,
Nikanor, Timor, Parmenasen
Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden.

het woord Gods breidde zich uit
en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk;
ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

Antwoordpsalm                                                 Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Keervers
Geef ons, Heer? uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
rechtschapenen past een lofzang.
Huldigt de Heer met citerspel
en speet voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Het oog van de heer rust op hen, die Hem vrezen,
de rekenen op zijn erbarming.
Dat Hij hen ontrukken zal aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

TWEEDE  LEZING                                                      1 Petr. 2, 4-9
Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap.

Uit de eerste brief van de heiige apostel Petrus

Dierbaren,

Treedt toe tot de Heer, de levende steen,
door de mensen verworpen,
maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God.
Laat ook uzelf als levende stenen voegen
in de bouw van de geestelijke tempel.
Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op,
die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
Daarom staat er in de Schrift:
“Ik leg in Sion een steen,
een uitverkoren, kostbare hoeksteen.
“En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.”

Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft.
Maar voor de ongelovigen geldt:
“De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
die is d hoeksteen geworden”,
maar ook:
“Een steen waaraan zij zich stoten,
een rots waarover zij struikelen”.
Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen;
en daartoe waren zij ook bestemd.

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijke priesterschap, een heilige natie,
Gods eigen volk,
bestemd om de roemruchte daden te verkondigen
van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht.

Vers voor het evangelie                                                     joh. 14,6

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
zegt de heer.
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Joh. 14, 1-12
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei ezus tot zijn leerlingen:
” Laat uw hart niet verontrust worden.
“Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.
“In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
“En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
“Gij weet waar Ik heengaen ook de weg daarheen is u bekend.”

Tomas zei tot Hem:
“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:
hoe moeten wij dan de weg kennen”

ezus antwoordde hem:
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
“Als gij Mij zoudt kennen,
zoudt gij ook mijn Vader kennen.
“Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”

Hierop zei Filippus:
“Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.”
En Jezus weer:
“Ik ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus ?
“Wie Mij ziet, ziet de Vader.
“Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader ?
“Gelooft ge dan niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?
“De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.
“Gelooft Mij:
k ben in de Vader en de Vader is in Mij
“Of gelooft het anders omwille van de werken.
“oorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie in Mij gelooft,
zal ook zelf de werken doen die Ik doe

“Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: