http://kerkengeloof.wordpress.com

Zesde Paaszondag

Openingswoord
Wat is er nodig opdat de Kerk zou groeien ?
De liturgie in deze paastijd geeft ons een antwoord:
mensen als Filippus,
die het Evangelie van Christus met vuur verkondigen;
maar ook mensen met een ontvankelijk hart,
die de liefde van de Heer aanvaarden
en zijn geboden willen onderhouden.
Laten wij aan het begin van deze viering
ons hart proberen open te stellen,
opdat onze vriendschap met de Heer
hier gevoed en vernieuwd kan worden.

EERSTE LEZING                                            Hand. 8, 5-8.14-17
Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten
onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen
dat Samaria het woord Gods had aangenomen,
vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af,
die na hun aankomst, een gebed over hen uitspraken,
opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen.
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald;
ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Zij legden hun dus de handen op
en ze ontvingen de heilige Geest.

Antwoordpsalm                                                           Ps. 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 en 20

Keervers
Jubelt voor God, alle landen der aarde.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God:
“Verbijsterend zijn al uw daden;”

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding;
Laten wij juichen van vreugde om hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

TWEEDE LEZING                                                           1 Petr 3, 15-18
Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de geest.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Heiligt in uw hart Christus als de Heer.
Weest altijd bereid tot verantwoording
aan al wie u rekenschap vraagt
van de hoop die in u leeft.
Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied,
en zorgt dat uw geweten zuiver is.
Dan zullen zij
die uw goede christelijke levenswandel beschimpen,
met hun laster beschaamd staan.
Hoeveel beter is het, zo God het wil,
te lijden voor het goede dat men doet
dan straf te ondergaan voor misdrijven.

Ook Christus is eens en voor al gestorven voor de zonden,
De Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees,
werd Hij ten leven gewekt naar de Geest.

Vers voor het evangelie                                            Joh. 14, 23

Alleluia;
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden, zegt de Heer;
Mijn Vader zal hem liefhebben,
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Joh. 14, 15-21
Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper geven.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
“Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven:
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
“Gij kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

“Ik zal u niet verweesd achterlaten:
Ik keer tot u terug.
“Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer;
gij echter zult Mij zien,
want Ik leef en ook gij zult leven.
“Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u.
“Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft.
“En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden;
ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: