http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Petrus Chrysologus, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Drie dingen zijn er waardoor ons geloof sterk staat, onze toewijding standvastig is en onze deugd blijvend, namelijk gebed, vasten en barmhartigheid. Door te bidden kloppen wij aan, door te vasten verkrijgen wij en door barmhartigheid ontvangen wij. Dus, wie bidt, moet vasten en wie vast, moet barmhartig zijn. Wie wil dat zijn gebed verhoord wordt, moet ook zelf luisteren naar een verzoek. Hij vindt gehoor bij God, als hij zijn eigen oor niet sluit voor een smeekbede. (Petrus Chrsologus)

EERSTE LEZING                                                 Jer. 15, 10. 16-21
Waarom komt er geen eind aan mijn smart ?
Neem uw woorden terug, spreekt de Heer,
en dan neem Ik u weer in mijn dienst.

Uit de Profeet Jeremia

Wee mij, moeder, dat gij mij het leven schenkt,
een man met wie het hele land strijdt en twist.
Ik heb niets uitgeleend en niets in leen ontvangen,
en toch vervloekt mij iedereen.

Zodra uw woord mij bereikte, Heer, verslond ik het,
het was mijn vreugde,
het maakte mij zielsgelukkig.
Ik draag immers uw naam, U behoor ik toe,
Heer, God van de hemelse machten.
Nooit zat ik in vrolijk gezelschap,
Nooit heb ik vreugde gekend.
Ik leefde eenzaam
en was van uw toorn vervuld.
Waarom komt er geen eind aan mijn smart,
waarom is mijn wonde niet te helen,
waarom wil ze niet genezen ?
Gij zijt voor mij een onbetrouwbare beek
waarop geen staat valt te maken.

Daarop antwoordde de Heer :
“Neem uw woorden terug,
dan neem Ik u weer in mijn dienst.
“Spreek een edele, geen onwaardige taal,
dan moogt ge weer mijn tolk zijn.
“Zij moeten zich richten naar u,
gij moogt u niet richten naar hen.
“Dan maak Ik u voor dit volk
tot een onneembare, koperen muur.
“Ze zullen u bestrijden,
maar u niets kunnen doen,
want Ik ben bij u
om u te helpen en u te redden
– zo luidt de godsspraak van de Heer -,
Ik red u uit de greep van de machtigen.”

TUSSENZANG                                        Ps. 59(58), 2-3, 4-5a, 10-11, 17, 18

God is mijn toevlucht in dagen van nood.

Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand,
bescherm mij wanneer men mij overvalt.
Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven,
van mannen die dorsten naar bloed.

Want zie, zij belagen gedurig mijn leven,
de machthebbers trekken één lijn tegen mij.
Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven.

Mijn sterkte, op U alleen stel ik mijn hoop,
want Gij zijt mijn God, mijn beschermer.
Verleen mij uw bijstand, genadige God.

Maar ik zal voortdurend uw macht bezingen,
van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
Want Gij zijt voor mij een sterke burcht,
een toevlucht in dagen van nood.

Mijn sterkte zijt Gij, voor U wil ik zingen,
Gij zijt mijn beschermer, genadige God.

ALLELUIA                                                     Ps. 119(118), 29b

Alleluia.
Mij hart zij gericht op wat Gij verordent, heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 13, 44-46
Hij ging alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een schat, verborgen in een akker.
“Toen iemand hem vond verborg hij hem weer
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.
“Ook gelijkt het Rijk der hemelen
op een koopman, op zoek naar mooie parels.
“Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: