http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag HH. Martelaren van Viëtnam

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het Rijk Gods is nabij: het wordt reeds nu, op aarde, opgebouwd. Zijn wij gericht op de toekomst die God ons aanzegt ? Wachten wij passief op wat komen gaat, of bouwen wij naar godsvrucht en vermogen aan Gods rijk ? Wij kunnen, te beginnen met vandaag, God vragen ons bij te staan en te leiden in dat kleine stukje wereld van ons dat wij hebben opgebouwd: onze familie, ons gezin, deze gemeenschap, ons persoonlijk leven en dat van diegenen die rond ons leven en van ons afhankelijk zijn.

EERSTE LEZING                                       Apok. 14, 14-19
Het uur om te maaien is gekomen ;
overrijp werd de oogst van de aarde.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, keek toe en ik zag een witte wolk ;
en op de wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk,
met een gouden kroon op zijn hoofd
en een scherpe sikkel in zijn hand.
En een andere engel kwam uit de tempel
en die riep met luide stem tot Hem die op de wolk gezeten was :
“Sla uw sikkel erin en maai
want het uur om te maaien is gekomen ;
overrijp werd de oogst van de aarde.”
Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde
en de aarde werd afgemaaid.
En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel te voorschijn
en ook hij droeg een scherpe sikkel.
En een andere engel,
aangesteld over het vuur, kwam van het altaar
en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg :
“Sla uw scherpe sikkel erin
en oogst de trossen van de wijngaard der aarde
want zijn druiven zijn rijp.”
Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde
en oogstte de wijngaard der aarde.
En hij wierp de trossen inde grote perskuip van Gods toorn.

TUSSENZANG                                           Ps. 96(95), 10, 11-12, 13

Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA                                                      Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 5-11
Geen steen zal op de andere gelaten worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd merkten sommigen op
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
maar Jezus zei :
“Wat ge daar ziet :
er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden :
alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu :
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren ?”
Maar Hij zei :
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
“Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen : Ik ben het, en : Het ogenblik is nabij.
“Loopt niet achter hen aan.
“En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
“Dat alles moet wel eerst gebeuren
maar het einde volgt niet terstond.”
Toe sprak Hij tot hen :
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk ;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: