http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Raimundus van Penyafort, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De eerste lezing vormt een echo op Paulus: ‘Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn ?”Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’Gods liefde bant alle vrees uit. Ze kan op vele manieren tot het hart van mensen spreken. Verrassend en onvoorzien kunnen ervaringen van God gaan spreken. Soms wordt onze wereld doordrongen van een liefde die groter is dan onszelf, en die ons vernieuwt: wanneer we in het evangelie iets ontdekken; wanneer een woord ons leven oriënteert; wanneer we het engagement zien van andere christenen. Spreken over de ervaring van Gods liefde is spreken over het diepste waarover een mens spreken kan.

EERSTE LEZING                                                 I Joh. 4, 11-18

Als wij elkaar liefhebben woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Als God ons zozeer heeft liefgehad
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde :
wie in de liefde woont
woont in God
en God is met hem.
Onze liefde is volmaakt
als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel,
omdat wij in deze wereld leven
volgens het voorbeeld van Christus.
Liefde laat geen ruimte voor vrees.
De volmaakte liefde drijft de vrees uit,
want vrees duidt op straf
en wie vreest is niet volgroeid in de liefde.

TUSSENZANG                                                   Ps. 72(71), 2, 10, 12-13

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen Hem cijns.

De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.

ALLELUIA                                                          Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 6, 45-52

Jezus bedaart de storm en loopt over het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus onmiddellijk zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
naar Betsaïda,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Na afscheid van hen genomen te hebben
ging Hij de berg op om te bidden.
Toen de avond viel bevond de boot zich midden op het meer
en was Hij alleen aan land.
Omdat Hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen
– de wind zat hun tegen –
kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake
te voet over het meer naar hen toe ;
en Hij wilde hen voorbijgaan.
Maar toen zij Hem zo over het meer zagen gaan
meenden zij dat het een spook was en schreeuwden zij het uit.
Want allen zagen Hem en raakten van streek.
Maar onmiddellijk begon Hij met hen te spreken en zei hun :
“Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen.
Zij raakten buiten zichzelf van verbazing,
want zij waren door het gebeurde met de broden
niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: