http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Hilarius, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het eerste wat Jezus doet is in een openbare ruimte – de synagoge – de schriften becommentariëren voor de aanwezige joodse gelovigen. Hij schrijft zich daarmee volledig in in de lijn van de klassieke Joodse religieuze traditie, maar Hij sluit zich er niet in op: het zal integendeel één van de zeldzame keren zijn dat Jezus in een synagoge zal spreken. Hij spreekt met gezag – een vroege verwijzing naar zijn goddelijkheid – maar niemand legt dan al het verband tussen deze man en zijn Vader. Terwijl de aanwezigen alleen maar verbaasd opkijken en zich afvragen wie deze man is, weten de demonen al wie Hij is. Ook wij weten wie Hij is. wanneer wij van Hem getuigen, doen we dat dan met gezag ? Hoe blijven we bezield door Gods Woord ?

EERSTE LEZING                                                      Hebr. 2, 5-12

Was het niet passend dat God de aanvoerder die ons redt
niet dan door lijden heen tot de voleinding bracht ?

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Het is zeker
dat God niet aan engelen de heerschappij heeft gegeven
over de wereld der toekomst, die ons eigenlijk onderwerp is.
Hier is de uitpraak van kracht die we lezen in de Schrift :
“Wat is de mens dat Gij hem gedenkt
en het mensenkind dat Gij naar hem omziet ?
“Gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld.
“Gij hebt hem met luister en eer gekroond.
“Gij hebt alles aan hem onderworpen
en voor zijn voeten gelegd.”
Dat God alle dingen aan de mens onderworpen heeft,
betekent natuurlijk dat niets hiervan is uitgezonderd.
In feite echter zien wij nog niet
dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn.
Maar wel zien wij hoe Jezus
die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld
nu met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft verduurd.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.
God,
einddoel en oorsprong van alle dingen,
wil vele kinderen tot de hemelse heerlijkheid leiden ;
het was dan ook passend
dat Hij hun aanvoerder en redder
door lijden heen tot de voleinding bracht.
Want Hij die heiligt
en zij die geheiligd worden, hebben een en dezelfde oorsprong ;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
hen zijn broeders te noemen wanneer Hij zegt :
“Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders
en uw lof zingen midden in de gemeente.”

TUSSENZANG                                             Ps. 8, 2a, 5, 6-7, 8-9

Heel uw schepping
hebt Gij aan de mens onderworpen.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde.
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht ;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd :

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden;
vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.

ALLELUIA                                                     Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 1, 21-28

Jezus onderrichtte als iemand die gezag bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals schriftgeleerden
maar als iemand die gezag bezit.

Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen :
“Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken ?
“Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten.
“Ik weet wie Gij zijt : de heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe :
“Zwijg stil en ga uit hem weg.”

De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen :
“Wat betekent dat toch ?
“Een nieuwe leer met gezag !
“Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”

Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: