http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag van de vierde week in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Tot drie keer toe zijn jullie ondergedompeld in het water en elk van de drie keer bent u er weer uit boven gekomen, om de drie dagen te symboliseren dat Christus begraven is geweest.
Zoals wie zich in de nacht bevindt niks ziet, en wie zich daarentegen in de dag bevindt van het licht geniet, zo is het ook met jullie. Zoals jullie eerst ondergedompeld waren in de nacht en niks zagen, zo merkte je toen je eruit boven kwam, dat je in het volle daglicht stond. Je bent in de netten gevallen van de Kerk.
Laat je dus levend vangen; vlucht niet, opdat Jezus je aan zijn haak slaat, niet om je de dood, maar om je de verrijzenis na de dood te geven.
(Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese)

EERSTE LEZING                                                         Jes. 49, 8-15

Ik zal u vormen en u maken tot de man van het Verbond, om het land weer te herstellen.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Op de tijd van mijn welbehagen verhoor Ik u,
op de dag van het heil kom Ik u helpen.
“Ik zal u vormen en u maken
tot de man van het verbond,
om het land weer te herstellen,
om het verkommerde erf opnieuw te verdelen,
om tot de geboeiden te zeggen : ,Komt naar buiten !’
en tot hen die in duisternis zitten : ,Vertoont u !’
“Langs de wegen zullen zij weiden,
op de kale gronden zullen zij grazen.
“Zij lijden geen honger of dorst,
geen gloeiende wind, geen brandende zon die hen deert,
want Degene die zich ontfermt over hen,
Hij geleidt hen,
Hij brengt hen naar de waterbronnen.
“Van al mijn bergen maak Ik banen
en mijn wegen worden geëffend.
“Er zijn er die komen van verre ;
anderen komen uit het noorden en van de zeekant,
en weer anderen uit Sinim.
“Hemelen, juicht, en gij, aarde, verblijd u !
“Bergen, breekt uit in gejubel,
want de Heer is zijn volk komen troosten,
zich komen ontfermen over zijn arme getrouwen.
“Sion denkt : ,De Heer heeft mij verlaten,
mijn God heeft mij vergeten.’
“Kan een vrouw haar zuigeling vergeten ?
“Heeft een moeder niet meer te doen
met het kind van haar schoot ?
“En al zou een moeder haar kind vergeten,
neen, Ik vergeet u nooit !”

TUSSENZANG                                      Ps. 145(144), 8-9, 13cd-14, 17-18

De Heer is vol liefde en medelijden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

VERS VOOR HET EVANGELIE                        Joh. 6, 64b en 69b

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

EVANGELIE                                                       Joh. 5, 17-30

Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
verdedigde Jezus zich tegen de Joden met de woorden :
“Tot op de dag van vandaag
is mijn Vader voortdurend aan het werk
en houd ook Ik niet op met werken.”
Om die reden waren de Joden er nog meer op uit Hem te doden :
Hij tastte immers niet slechts de sabbat aan,
maar Hij noemde zelfs God zijn eigen Vader
en maakte daardoor zichzelf aan God gelijk.
Hierop nam Jezus opnieuw het woord en sprak :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
de Zoon kan niets uit zichzelf
maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen.
“”En alles wat Deze doet
doet de Zoon insgelijks.
“De Vader toch heeft de Zoon lief
en laat Hem alles zien wat Hij doet.
“Nog grotere werken dan deze zal Hij Hem tonen,
zodat gij verbaasd zult staan.
“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
“De Vader oordeelt niemand,
maar Hij heeft
het oordeel geheel en al in handen van de Zoon gelegd,
opdat allen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren.
“Wie de Zoon niet eert
eert evenmin de Vader die Hem zond.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie luistert naar mijn woord
en gelooft in Hem die Mij zond,
heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen ;
hij is immers reeds uit de dood naar het leven overgegaan.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
er zal een uur komen, ja het is er al,
waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen
en die haar horen, zullen leven.
“Zoals de Vader leven heeft in zichzelf,
zo gaf Hij ook aan de Zoon
leven in zichzelf te hebben.
“Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen ;
Hij is immers de Mensenzoon.
“Verwondert u niet hierover :
er zal een uur komen
waarop allen die in de graven zijn
zijn stem zullen horen.
“Dan zullen zij die het goede deden
er uit te voorschijn komen tot de opstanding ten leven,
maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.
“Ik kan niets uit Mijzelf :
Ik oordeel naar wat Ik hoor
en mijn oordeel is rechtvaardig,
omdat Ik niet mijn eigen wil zoek
maar de wil van Hem die Mij zond.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d