http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag van de vierde week in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Als Jezus ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest opnieuw naar Jeruzalem gaat, verscherpen de twistgesprekken zich. De discussie spitst zich meer en meer toe op de vraag of Jezus de Messias is. Jezus wijst zelf op het mysterie van zijn identiteit. Hij is niet van gewone menselijke afkomst, Hij is gezonden door de Vader. Daarom doet Hij ook de werken van de Vader.

EERSTE LEZING                                              Wijsh. 2, 1a.12-22

Laten wij de rechtvaardige tot een schandelijke dood veroordelen.

Uit het Boek der Wijsheid

In valse waan zeggen de goddelozen tot elkaar :
“Laten wij de rechtvaardige belagen, want hij is van geen nut,
hij gaat in tegen onze werken,
hij verwijt ons zonden tegen de wet
hij beschuldigt ons van overtredingen tegen onze opvoeding.
“Hij wendt voor kennis van God te bezitten
en hij noemt zich een kind van de Heer ;
hij is ons tot een verwijt tegen onze opvattingen geworden ;
alleen al hem te zien is ons een last,
want zijn levensstijl is anders dan van anderen
en zijn gedrag is ongewoom ;
als valse munt beschouwt hij ons,
hij mijdt onze wegen alsof ze onrein waren ;
hij noemt het einde der rechtvaardigen zalig,
hij beroemt er zich op dat God zijn vader is.
“Laten wij zien of zijn woorden waar zijn
en nemen wij als proef wat bij zijn heengaan gebeurt.
“Want als de rechtvaardige Gods zoon is,
zal Hij hem te hulp komehn
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.
“Laten wij met brutaliteit en kwelling hem aanpakken,
om te zien of hij werkelijk zachtmoedig is
en om zijn geduld te toetsen.
“Laten wij hem tot een schandelijke dood veroordelen,
hij zal immers, naar zijn zeggen, toch beschermd worden.”

Zo redeneerden ze, maar daarmee waren ze op een dwaalspoor,
want hun slechtheid verblindde hen.
Zij verstonden Gods geheimen niet,
zij hoopten niet op loon voor een heilig leven,
noch geloofden zij in een ereprijs voor smetteloze zielen.

TUSSENZANG                                   Ps. 34(33), 17-18, 19-20, 21, 23

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

De Heer zal over zijn beenderen waken
opdat hij er geen van breekt.
De Heer redt het leven van wie Hem dient,
alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

EVANGELIE                                                 Joh. 7, 1-2.10.25-30

De Joden wilden zich van Jezus meester maken, maar zijn uur was nog niet gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd trok Jezus rond in Galilea,
want Hij wilde dat niet in Judea doen
omdat de Joden er op uit waren Hem te doden.
Het liep tegen een van de Joodse feesten,
het Loofhuttenfeest.
Toen zijn broeders naar het feest waren gegaan
vertrok Hij ook,
niet openlijk maar onopvallend.
Enkele Jeruzalemmers zeiden :
“Is dit niet de man die ze zoeken te doden ?
“En zie nu eens,
Hij staat in het openbaar te preken en men zegt Hem niets !
“Zou de overheid nu werkelijk erkend hebben
dat Hij de Messias is ?
“Maar van deze man weten wij waar Hij vandaan is ;
wanneer echter de Messias komt
weet geen mens waar Hij vandaan komt.”
Terwijl Jezus in de tempel leerde
riep Hij met luide stem :
“Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben ;
toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen
maar Die Mij gezonden heeft is waarachtig ;
Hem kent gij niet.
“Ik ken Hem
omdat Ik uit Hem ben en Hij Mij heeft gezonden.”
Ze wilden zich van Hem meester maken,
maar niemand sloeg de hand aan Hem
want zijn uur was nog niet gekomen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: