http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag Ons Heer Hemelvaart

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De paasvreugde blijft in de liturgie doorklinken
in nog twee hoogfeesten:
dat van vandaag, de Hemelvaart van de Heer,
en over tien dagen: dat van Pinksteren.
Altijd opnieuw gaat het om de vreugde
dat Jezus niet in de duisternis van het graf is gebleven,
mazar dat Hij de dood heeft overwonnen
en levend onder ons aanwezig is, met de kracht van zijn Geest.
Redenen om ons eenzaam en verlaten te voelen zijn er dus niet.
Over onze eigen toekomst zegt dit hoogfeest bovendien:
ook wij zijn onderweg naar de hemel.

EERSTE LEZING                                                     Hand. 1, 1-11

Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven
over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag,
waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen
die Hij door de heilige Geest had uitgekozen,
en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen
dat Hij in leven was.
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen
en sprak met hen over het Rijk Gods.

Terwijl Hij met hen at,
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar de belofte van de Vader af te wachten,
“die – zo zei Hij – gij van Mij vernomen hebt:
“Johannes doopte met water,
maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de heilige Geest.”

Terwijl zij eens bijeengekomen waren,
stelden zij Hem de vraag:
“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk
herstellen?”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Het komt u niet toe dag en uur te kennen
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
“Maar gij zult kracht ontvangen
van de heilige Geest die over u komt,
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria
en tot het einde der aarde.”
Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen
die zeiden:
“Mannen van Galilea,
wat staat ge naar de hemel te kijken?
“Deze Jezus
die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Antwoordpsalm                                       Ps. 47(46), 2-3, 6-7, 8-9

Keervers
God stijgt te troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

TWEEDE LEZING                                            Ef. 4, 1-13

Tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik, de gevangene van de Heer, vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liedevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid van de Geest te behouden
door de band van de vrede:
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.
Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave.
Daarom zegt de Schrift:
“Hij is opgevaren naar den hoge,
Hij heeft gevangenen meegevoerd,
Hij heeft gaven gegeven aan de mensen”.
Hij is opgestegen:
dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald,
tot op de aarde.
Hij die is neergedaald,
is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal te vervullen.

Hij heeft ook gaven gegeven:
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten,
weer anderen herders en leraars.
Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen tezamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

Vers voor het evangelie                                    Mt. 28, 19a.20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer;
Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 16, 15-20

Hij werd ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd toen Jezus aan de elf verscheen,
sprak Hij tot hen:

“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
“Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden,
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
“En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken,
zal het hun geen kwaad doen;
en als ze aan zieken de handen opleggen,
zullen dezen genezen zijn.”

Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken,
en de Heer werkte met hen mee
en schonk kracht aan hun woord
door de tekenen die het vergezelden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d