http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de veertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De Jozefcyclus is een schitterend verhaal met een duidelijke eenheidsstructuur en met voortdurend nieuwe elementen van spanning. We lezen er eigenlijk te weinig van en het is aan te bevelen het hele verhaal eens door te lezen. In de daglezing beginnen we met de eerste komst van Jozefs broers naar Egypte om graan te kopen. Ook in deze passage komt het hele opzet van het verhaal tot uiting: het is een verhaal dat zal uitleggen hoe de afstammelingen van de patriarchen in Egypte terechtkomen. Het maakt dus de verbinding tussen patriarchen en exodus.

EERSTE LEZING                                  Gen. 41, 55-57 ; 42, 5-7a. 17-24a

Wij hebben dit ongeluk aan onze broer verdiend.

Uit het Boek Genesis

Indie dagen kreeg heel Egypte honger
en het volk smeekte Farao om brood,
maar Farao zei tot alle Egyptenaren :
“Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal.”
Toen er honger was in heel het land,
stelde Jozef de hele voorraad koren ter beschikking
en verkocht het aan de Egyptenaren,
naarmate de honger in Egypte nijpender werd.
Uit alle landen kwam men naar Egypte
om bij Jozef graan te kopen ;
want de hongersnood woedde hevig in de hele wereld.

Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, evenals vele anderen :
want er heerste hongersnood in Kanaän.
Jozef was degene die toen het land bestuurde
en aan al de bewoners graan verkocht ;
naar hem gingen de broers van Jozef dus toe
en zij bogen voor hem tot op de grond.
Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen,
maar hij maakte zich niet aan hen bekend.
Daarop liet hij ze voor drie dagen gevangen zetten.
Op de derde dag zei Jozef tot hen :
“Als gij in leven wil blijven,
doe dan wat ik nu ga zeggen,
want ik ben een godvrezend man.
“Als gij betrouwbaar zijt, laat één van uw broers dan achter
in het huis waar ge gevangen hebt gezeten ;
de anderen kunnen gaan en graan meenemen
voor de honger van uw gezinnen ;
maar gij moet uw jongste broer bij mij brengen.
“Dan zal de waarheid van uw woorden blijken
en zult ge niet sterven.”
Dat deden zij.
Ze zeiden tot elkaar :
“Helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend.
“Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte,
maar wij hebben niet willen luisteren.
“Daarom treft ons dit ongeluk.”
En Ruben zei :
“Ik had u toch gezegd,
u niet aan die jongen te vergrijpen ;
maar ge hebt niet willen luisteren.
“En nu zien we hoe zijn bloed wordt teruggeëist.”
Omdat zij zich van een tolk bedienden
wisten zij niet dat Jozef hen verstond.
Hij wendde zich van hen af,
en de tranen sprongen hem in de ogen.

TUSSENZANG                                  Ps. 33(32), 2-3, 10-11, 18-19

Geef ons Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op u vertrouwen.

Eert de Heer met citerspel
en speelt voor Hem op de harp.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
een schoon en schallend refrein.

Plannen van naties doet Hij teniet,
verijdelt wat volken beramen.
Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
dat Hij hen zal redden van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

ALLELUIA                                                       I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 10, 1-7

Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen :
als eerste : Simon, die Petrus wordt genoemd,
met zijn broer Andreas ;
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes ;
Filippus en Bartolomeüs,
Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht :
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen ;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
“Verkondigt op uw tocht :
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: