http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Charbel Makhlùf, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
‘Gods eerste woord in de tien geboden luidt: ‘Ik’. Met dit ‘Ik’ heeft de mens te maken, niet met een of andere algemene wet. In ieder woord van de tien geboden heeft God het in de grond van de zaak over zichzelf, en dat is de kern van deze geboden. Daarom zijn de tien geboden openbaring van God. Niet een wet, maar God zelf horen en gehoorzamen wij in de tien geboden. En niet op een wet, maar op God zelf lijden wij schipbreuk, wanneer wij deze geboden overtreden’. (Bonhoeffer, Brevier, blz. 431-432).

EERSTE LEZING                                           Ex. 20, 1-17

De Wet werd door Mozes gegeven.

Uit het Boek Exodus

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.
“Ik ben de Heer uw God,
die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
“Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij.
“Gij zult geen godenbeelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.
“Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen
en hun geen goddelijke eer bewijzen ;
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,
tot het derde en vierde geslacht,
maar voor hen die Mij liefhebben
en mijn geboden onderhouden,
een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.
“Gij zult de naam van de Heer uw God
niet lichtvaardig gebruiken ;
want de Heer laat degenen
die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
“Denk aan de sabbat : die moet heilig voor u zijn.
“Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.
“Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
“Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten :
gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.
“In zes dagen immers heeft de Heer
de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is, gemaakt.
“Maar de zevende dag heeft Hij gerust
en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.
“Eer uw vader en uw moeder.
“Dan zult gij lang leven
op de grond die de Heer uw God u schenkt.
“Gij zult niet doden.
“Gij zult geen echtbreuk plegen.
“Gij zult niet stelen.
“Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
“Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste ;
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.”

TUSSENZANG                                         Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

Uw woorden, Heer,
zijn woorden van eeuwig leven.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtigg,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gzocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

ALLELUIA                                             Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mt. 13, 18-23

Die het woord hoort en begrijpt, draagt ook vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij dan,
luistert naar de gelijkenis van de zaaier :
“Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk
wel hoort maar niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart;
dat is degene die op de weg gezaaid is.
“Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij
die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt :
maar hij heeft geen wortel geschoten,
hij leeft bij het ogenblik,
en als hij
omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt,
komt hij onmiddellijk ten val.
“Die gezaaid werd tussen distels is hij
die het woord wel hoort,
maar dit wordt door de zorgen van de wereld
en de begoocheling van de rijkdom verstikt
en zo blijft het zonder vrucht.
“Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij
die het woord hoort en begrijpt, en daarom vrucht draagt :
bij de één is de opbrengst honderdvoudig,
bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: