http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Israël zit geprangd tussen twee onmogelijke keuzes. Terugkeer naar Egypte is onmogelijk. Kanaän lijkt ontoegankelijk. De situatie wordt uitzichtloos. Waartoe leidt dit alles? Dit is waarmee elk menselijk waagstuk te maken krijgt: leven is loslaten en wagen. Maar elk wagen, elk kiezen heeft consequenties waarvoor men op een bepaald ogenblik terugschrikt. Wanneer maken we keuzes, alleen maar vertrouwend op Gods aanwezigheid? Wanneer vinden we dat te moeilijk?

EERSTE LEZING                                  Num. 13, 1-2a. 25-14, 1. 26-29. 34-35

Een liefelijk land versmaadden zij
omdat zij Gods woord niet vertrouwden.

Uit het Boek Numerie

In die dagen sprak de Heer tot Mozes :
“Zend mannen uit om Kanaän te verkennen,
het land dat Ik aan de Israëlieten geef.”
Na veertig dagen keerden zij van hun verkenningstocht terug.
Toen begon de hele gemeenschap luid te roepen
en bleef heel die nacht jammeren.
De Heer sprak tot Mozes en Aäron :
“Mijn geduld met deze verdorven gemeenschap
die tegen Mij mort is uitgeput !
“Dat voortdurend gemor van de Israëlieten
heb Ik nu genoeg gehoord.
“Zeg hun : Zo waar Ik leef – aldus spreekt de Heer –
wat Ik u heb horen zeggen, dat zal Ik ook met u doen.
“In deze woestijn zullen de lijken liggen
van allen die tegen Mij hebben gemord,
van al uw ingeschrevenen, van ieder boven twintig jaar.
“Voor elke dag van de veertig dat gij het land verkend hebt,
zult gij één jaar uw misdaden boeten,
veertig jaar in totaal, zodat gij weet wat het betekent
u tegen Mij te verzetten.
“Ik, de Heer, heb gesproken.
“Dit zal Ik zeker doen met heel deze verdorven gemeenschap
die tegen Mij heeft samengespannen :
in deze woestijn zullen zij tot de laatste man sterven.”

TUSSENZANG                             Ps. 106(105), 6-7a, 13-14, 21-22, 23

Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt.
of : Alleluia.

Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen,
onrecht bedreven en kwaad gedaan.
Want onze vaderen in Egypte
vergaten de wonderen die Gij deedt.

Spoedig vergaten zij wat Gij gedaan hadt,
verlieten zich niet meer op uw beleid.
Zij gaven aan gulzigheid toe in de steppe
en stelden God eisen in de woestijn.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte zijn macht had getoond ;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

Hij dacht er al aan hen los te laten
toen Mozes, zijn vriend, tussenbeide kwam.
Die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen
en wendde Gods toorn van hen af.

ALLELUIA                                                       Joh. 14,5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mt. 15, 21-28

Vrouw, ge hebt een groot geloof !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen
trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend :
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David !
“Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek :
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde :
“Ik ben alleen maar
tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei :
“Heer, help mij !”
Hij gaf haar ten antwoord :
“Het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
“Wel waar Heer,
-sprak zij –
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafels van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: