http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Laurentius, diaken en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wie goed leest, merkt dat Jezus het niet meer over zijn eigen sterven heeft, en zelfs niet over sterven-op-zich .Hij spreekt over ons, en over ons leven. Het gaat hier om de wet van de liefde, waarin we moeten investeren, risico’s ondergaan, waarin we ons moeten overgeven aan anderen. Nergens worden we meer mens dan in de liefde – in Gods liefde. De graankorrel die moet sterven om vruchten voort te brengen, staat haaks op alle bestuurlijke, financiële en berekende wetten die onze wereld rijk is. Risico’s lopen, onze persoon zelf investeren, aan de eigen overgave ten onder gaan: hoe ver gaan we mee in Gods liefde?

EERSTE LEZING                                                   II Kor. 9, 6-10

God houdt van een blijmoedige gever.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte

Broeders en zusters,

Bedenkt : wie karig zaait zal karig oogsten ;
wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten.
Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft
ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang,
want God houdt van een blijmoedige gever.
En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen
zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien,
nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven :
“Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen,
zijn mildadigheid zal immer blijven.”
Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten,
zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen
en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.

TUSSENZANG                                  Ps. 112(111), 1-2, 5-6, 7-8, 9

Goed gaat het de mens die weggeeft en leent.

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Goed gaat het de mens die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
Standvastig en zonder vrees zet hij door
tot hij op zijn vijanden neerziet.

Met mildheid deelt hij aan de armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds ;
de zondaar zal het met afgunst aanschouwen.

ALLELUIA                                                         Joh. 8, 12b

Alleluia.
Wie Mij volgt
dwaalt niet rond in de duisternis,
maar zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 12, 24-26

Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als de graankorrel niet in de aarde valt
blijft hij alleen ;
maar als hij sterft
brengt hij veel vrucht voort.
“Wie zijn leven bemint verliest het ;
maar wie zijn leven in deze wereld haat
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen ;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
“Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: