Tiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OPENINGSWOORD

De Schrift spreekt ons vandaag
over Gods goedheid en mededogen.
God laat ons niet alleen achter:
Hij heeft zijn Zoon gezonden om ons nabij te zijn
wanneer het leven hard toeslaat,
wanneer wij lijden en verdriet hebben.
Jezus leert ons hoe we kunnen leven in het licht van de toekomst.
Daartoe zoekt Hij de ontmoeting met ieder van ons:
om ons te sterken in ons verrijzenisgeloof;
om voor ons het voedsel te zijn
dat nieuw en eeuwig leven schenkt.
Keren we ons tot Hem.

EERSTE LEZING                               1 Kon.  17, 17-24

Zie, uw zoon leeft.

Uit het eerste boek, Koningen

In die dagen werd de zoon van Elia’s gastvrouw ziek
en zijn ziekte werd steeds erger,
totdat alle leven uit hem geweken was.
Toen zei de vrouw tot Elia:
“Man Gods, hoe heb ik het nu met u?
Hebt u bij mij uw intrek genomen
om mijn zonden openbaar te maken
door mijn zoon te doen sterven?”

Elia antwoordde: “Geef uw zoon aan mij.”
Hij nam het kind uit haar armen
en bracht het naar de bovenkamer waar hij logeerde
en legde het op zijn bed.
Daarop riep hij de Heer aan en zei:
“Heer, mijn God, brengt Gij zelfs over de weduwe
bij wie ik te gast ben
onheil door haar zoon te laten sterven ?”
Toen ging hij driemaal languit op het kind liggen.
Daarop riep hij de Heer aan en zei:
“Heer, mijn God,
laat toch de ziel in dit kind terugkeren.”
En de Heer gaf gehoor aan de bede van Elia:
de ziel keerde terug in het kind en het leefde weer.
Toen nam Elia het kind op, ging van de bovenkamer naar beneden,
trad het huis binnen en gaf het kind aan de moeder.
En Elia zei: “Zie, uw zoon leeft.”

Daarop zei de vrouw tot Elia :
“Nu weet ik zeker dat u een man Gods zijt
en dat de Heer werkelijk door uw mond spreekt.”

ANTWOORDPSALM                       Ps. 30(29) 2 en 4,5-6, 11 en 12a en 13b

Keervers
U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.

Heer, luister en ontferm U over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd,
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

TWEEDE LEZING                                         Gal. 1, 11-19

God openbaarde zijn Zoon aan mij, opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 

Broeders en zusters,

Ik verzeker u:
het evangelie dat ik verkondigd heb,
is niet door mensen uitgedacht.
Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.

Gij hebt toch gehoord
hoe ik vroeger als Jood geleefd heb,
hoe ik de kerk van God fel vervolgde
en haar trachtte uit te roeien,
en hoe ik velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof
op het stuk van de Joodse godsdienst
in mijn hartstochtelijke ijver
voor de overleveringen van het voorgeslacht.

Maar toen besloot God,
die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen,
en mij riep door zijn genade,
zijn Zoon aan mij te openbaren
opdat ik Hem onder de heidenvolken zou verkondigen.
Daarna vertrok ik meteen naar Arabië,
zonder een mens te raadplegen.
Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan,
naar hen die eerder apostel waren dan ik.
En van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus.
Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem
om met Kefas kennis te maken:
en ik ben maar veertien dagen bij hem gebleven.
Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet
behalve Jakobus, de broeder des Heren.

Vers voor het evangelie                             Lc. 7, 16

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan,
en God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                                      Lc.  7, 11-17

Jongeling, Ik zeg je: sta op!

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïm heette;
zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.
Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen
toen daar een dode werd uitgedragen,
de enige zoon van zijn moeder,
die weduwe was.
Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.

Toen de Heer haar zag
gevoelde Hij medelijden met haar en sprak:
“Schrei maar niet.”
Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan.
De dragers bleven staan en Hij sprak:
“Jongeling, Ik zeg je: sta op!”
De dode kwam overeind zitten en begon te spreken
en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.

Allen werden door ontzag bevangen
en zij verheerlijkten God, zeggende:
“Een groot profeet is onder ons opgestaan,”en:
“God heeft genadig neergezien op zijn volk.”

En dit verhaal over Hem deed de ronde
door heel het Joodse land en de wijde omtrek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: