Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het huidige Europa heeft de aanwezigheid nodig van volwassen gelovige katholieken en christelijke missionerende gemeenschappen die getuige zijn van Gods liefde voor alle mensen. Deze hernieuwde verkondiging van Christus moet samengaan met een diepgaande eenheid en gemeenschap met de Kerk(…) en in dialoog met de volgelingen van andere religies. Het Evangelie is een licht dat alle gebieden van het sociale leven verlicht: van familie, naar cultuur, de school, de universiteit, jonge mensen en de massa media, de economie, politiek. Christus ontmoet mensen waar zij leven en werken en geeft hen daarbij volle betekenis aan hun bestaan.
(Johannes Paulus II)

EERSTE LEZING                                                   Gal. 2, 19-20

Ik leef niet meer,
Christus leeft in mij.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ik ben dood voor de wet ;
door de wet ben ik gestorven
om te leven voor God.
Met Christus ben ik gekruisigd.
Ik leef niet meer,
Christus leeft in mij.
Dit sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts
leven in het geloof in Gods Zoon,
die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgeleverd.

TUSSENZANG                   Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11

De Heer zal ik prijzen iedere dag.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt, lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

ALLELUIA                                                  Joh. 15, 9b.5b

Alleluia.
Blijft in mijn liefde,
zegt de Heer ;
wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Joh. 15, 1-8

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
“Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt,
snijdt Hij af ;
en elke die wel vrucht draagt,
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
“Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
“Blijft in Mij,
dan blijf Ik in u.
“Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
“Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
“Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
“Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort ;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt :
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.