Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Niet Jezus kiest voor de ontmoeting met de honderdman, maar de officier zelf – een ongelovige. Hij biedt zich aan, onverwacht, onvoorzien. Hij kent Jezus niet, en toch is Gods genade werkzaam in zijn hart. Het is deze genade  die de honderdman tot bekering brengt, die hem doet leven in de verwachting van Jezus’hulp en hem tot een onvoorwaardelijk geloof brengt: ‘Heer, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt . . .’Lang vóór de komst van Jezus ‘verwachtten’, ‘verlangden’, ‘wensten’, ‘hoopten’ mensen op de komst van Gods koninkrijk. Ook wij leven in de verwachting van het heil dat Hij ons doorheen Jezus Christus zal aanzeggen. Hoe onvoorwaardelijk is ons geloof in zijn genade ?

EERSTE LEZING                                                  Jes. 4, 2-6

De Messias zal de roem zijn van allen die behouden blijven.

Uit de Profeet Jesaja

Op die dag
zal de loot van de Heer
een luisterrijk sieraad zijn
en wordt de vrucht van het land
een heerlijke roem
voor wie uit Israël behouden zijn gebleven.
Dan zal het zo zijn,
dat alle overlevenden in Sion,
alle overgeblevenen in Jeruzalem
heilig genoemd zullen worden,
al degenen die ten leven
in Jeruzalem zijn opgeschreven.
Wanneer de Heer zal hebben weggewassen
het vuil van de dochter Sion,
wanneer Hij de bloedvlekken van Jeruzalem
zal hebben weggespoeld
door de adem van het gericht
en de adem van de verwoesting,
dan zal de Heer komen,
en over heel de Sionsberg
en over allen die daar samen zijn
zal Hij overdag een wolk van rook scheppen
en een heldere vuurgloed ’s nachts,
en de Glorie van de Heer
zal hen allen overdekken
als een schutdak en een tent,
schaduw gevend tegen de hitte van de dag
en bescherming biedend tegen onweer en regen.

TUSSENZANG                                Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd ±
naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Terwille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe +
terwille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

ALLELUIA                               Ps. 80, 4) 79,4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.                                          

EVANGELIE                                        Mt. 8, 5-11

Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in
het Rijk der Hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden :
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijke pijn.”
Hij sprak tot hem :
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde :
“Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt ;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
“Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij ;
en tot de een zeg ik : ga, en hij gaat ;
en tot een ander : kom, en hij komt ;
en aan mijn knecht : doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden :
“Voorwaar , Ik zeg u :
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
“Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.