Donderdag in de negende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het beminnen van onze naaste als onszelf is geen liefhebben naar de maatstaven van de wereld. In de wereld berust de onderlinge liefde vaak op een keuze, en is er vaak sprake van een zekere vrijblijvendheid. De liefde wordt waargemaakt wanneer wij ons daar goed bij voelen, wanneer wij er aan denken, wanneer wij beslissen dat iets of iemand onze liefde verdient. Maar ‘We moeten er altijd rekening mee houden dat wij straks als broeders en zusters voor eeuwig met al die naasten in goddelijke liefde zullen mogen samenleven’.(Benedictus XI). Daarom moeten wij elkaar nu reeds liefhebben in het perspectief van die eeuwige en goddelijke liefde. Daarom ook gaat het voornaamste gebod van de liefde tot God de naastenliefde vooraf.

EERSTE LEZING Tob. 6, 10-11a ;7, 1. 9-17 ;8, 4-10

God heeft u tot mij gezonden,
opdat Sara in de echt verbonden zou worden

met iemand van haar volk.

Uit het Boek Tobit

In die dagen sprak Tobias tot de engel:
“Waar wilt gij, dat wij onze intrek nemen?”
De engel antwoordde:
“Broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raguël.
Hij is van uw familie.
Hij heeft maar één kind, een dochter, die Sara heet.”
Daarop begaven ze zich naar de woning van Raguël.
Zij gingen binnen en Raguël ontving hen vol vreugde.

Nadat Tobias en Raguël waren uitgesproken,
liet Raguël een lam slachten
en zette hun een welvoorziene tafel voor.
Maar toen hij hen uitnodigde,
zich aan tafel te zetten,
sprak Tobias:
“Ik eet of drink hier niet vandaag,
vóórdat gij mijn verzoek hebt ingewilligd
en mij belooft Sara, uw dochter te geven.”
Toen Raguël dat hoorde, werd hij dodelijk verschrikt;
want hij wist wat die zeven mannen was overkomen,
die bij haar waren binnengegaan;
daarom vreesde hij, dat ook hem wellicht hetzelfde zou overkomen.
Daar Raguël aarzelde en op die vraag maar geen antwoord gaf,
sprak de engel tot hem:
“Wees niet bevreesd uw dochter aan Tobias te geven;
want omdat hij God vreest,
is uw dochter voor hem tot vrouw bestemd;
daarom juist kon geen ander haar bezitten.”
Toen sprak Raguël:
“Nu weet ik zeker
dat God mijn gebeden en mijn tranen voor zijn aanschijn
heeft aanvaard.
En ik ben ervan overtuigd,
dat Hij u daarom tot mij heeft gezonden
opdat zij in de echt verbonden zou worden
met iemand van haar volk;
twijfel er daarom niet aan,
ik geef haar aan u.”
Toen nam hij de rechterhand van zijn dochter,
legde die in de rechterhand van Tobias en sprak:
“De God van Abraham, de God van Isaäk
en de God van Jakob zij met u
en Hij verenige u;
moge Hij zijn zegen ten volle over u uitstorten.”
En zij namen perkament
en maakte de huwelijksoorkonde op.
Daarna gingen zij aan tafel en prezen God.
Na de maaltijd toen het paar in de kamer alleen was,
zei Tobias tot Sara:
“Sta op; wij moeten vandaag,
morgen en overmorgen tot God blijven bidden.
Deze drie nachten blijven wij verbonden met God;
eerst als de derde nacht voorbij is,
zullen wij ons huwelijksleven beginnen.
Wij zijn immer kinderen van de heiligen
en kunnen dus het huwelijk niet beginnen
zoals de heidenen, die God niet kennen.”
Zij stonden dus beiden op
en begonnen samen vurig te bidden,
dat zij gespaard mochten blijven.
En Tobias sprak:
“Heer, God van onze vaderen;
dat hemel en aarde U loven,
met de zee, de bronnen en de stromen
en met al uw schepselen die erin wonen.
Gij hebt Adam geschapen uit het stof der aarde
en hem Eva toegewezen als een hulp.
Welnu dan, Heer:
Gij weet dat ik deze dochter
niet uit wellust tot vrouw heb genomen,
maar alleen uit verlangen naar kroost,
opdat zij uw naam mogen zegenen
in de eeuwen der eeuwen.”
Ook Sara sprak:
“Ontferm U over ons, Heer,
ontferm U over ons
en houd ons beiden gezond tot op onze oude dag.”

TUSSENZANG Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult gij zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA            Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                            Mc. 12, 28b-34

Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe
en legde Hem de vraag voor:
“Wat is het allereerste gebod?”
Jezus antwoordde:
“Het eerste is:
Hoor, Israël!
De Heer onze God is de enige Heer.
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht,
Het tweede is dit:
Gij zult uw naasten beminnen als uzelf.
Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem:
“Juist, Meester, terecht hebt ge gezegd:
Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem;
en Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf,
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem:
“Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.”
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: