Vrijdag in de dertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De belofte aan Abraham betrof nakomelingschap en een land. In deze lezing – het einde van de Abraham-cyclus – begint de vervulling van beide beloften. Abraham verwerft een klein stukje land. Het is bijzonder dierbaar, want het is daar dat Abraham zijn vrouw ten grave zal dragen. Het is de eerste stap in de richting van het Beloofde Land. Het is ook ‘ons’ beloofde land, dat wij na onze dood ten volle zullen betreden.

EERSTE LEZING       Gen. 23, 1-4. 19 ; 24, 1-8. 62-67

Isaäk kreeg Rebekka lief
en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

Uit het boek Genesis
.

Sara bereikte de leeftijd van honderd-zeven-en-twintig jaar.
Toen stierf zij in Kirjat-Arba, ook Hebron geheten,
in Kanaän.
Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar.
Daarna liet hij zijn afgestorvene alleen
en richtte het woord tot de Hethieten.
Hij zei:
“Ik ben hier maar een vreemdeling;
daarom vraag ik u: Geef mij een eigen begraafplaats,
waar ik mijn overleden vrouw kan begraven.”
Daarop begroef Abraham zijn vrouw Sara
in de grot op de akker van Makpéla,
ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaän.

Abraham was oud en hoogbejaard,
en de HEER had hem in alles gezegend.
Nu zei Abraham tot zijn oudste dienaar,
die het toezicht had over heel zijn bezit:
“Leg je hand onder mijn heup.
Bij de HEER, de God van de hemel en de aarde,
moet je mij zweren dat je voor mijn zoon
geen vrouw zult zoeken
uit de meisjes van Kanaän waar ik woon,
maar dat je zult gaan naar mijn land en mijn familie,
om daar een vrouw voor mijn zoon Isaäk te zoeken.”
De dienaar zei:
“En als er nu eens geen vrouw is
die met mij mee wil gaan naar dit land?
Moet ik dan uw zoon terugbrengen
naar het land dat u verlaten hebt?”
Abraham antwoordde:
“Neen, dat niet, je mag mijn zoon daar nooit terugbrengen.
De HEER, de God van de hemel,
heeft mij uit mijn ouderlijk huis
en uit mijn geboorteland laten wegtrekken
en mij beloofd, ja gezworen:
Aan uw nakomelingen zal Ik dit land schenken.
Hij zal zijn engel voor je uitzenden,
en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen.
Zou er geen vrouw met je mee willen,
dan ben je ontslagen van de eed, die ik je laat zweren;
maar in geen geval
mag je mijn zoon naar dat land terugbrengen.”

Na een lange tijd was Isaäk teruggekomen
van de bron Lachai-Roï; hij woonde toen in de Negeb.
Bij het vallen van de avond
ging hij buiten wat afleiding zoeken;
toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen.
Ook Rebekka keek op, en toen zij Isaäk zag,
liet zij zich van haar kameel glijden
en vroeg aan de dienaar:
“Wie is die man daar,
die over het veld naar ons toekomt?”
De dienaar antwoordde:
“Dat is mijn meester.”
Toen deed zij haar sluier voor.
De dienaar vertelde aan Isaäk alles wat hij gedaan had.
Daarop bracht Isaäk Rebekka in zijn tent
en nam haar tot vrouw.
Isaäk kreeg haar lief
en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

TUSSENZANG              Ps. 106(105), 1-2, 3-4a, 4b-5

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet.
Alleluia.

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet,
omdat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.
Wie kan al zijn machtige daden verhalen,
wie geeft Hem de lof die Hem past?

Gelukkig zijn zij die zijn voorschriften volgen,
zich goed gedragen te allen tijd.
Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt,
en daal tot mij af met uw hulp.

Dan zal het geluk van uw vrienden mijn deel zijn,
dan ben ik verheugd als uw volk zich verblijdt
en trots tot uw erfdeel te horen.

ALLELUIA

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

 

EVANGELIE                          Mt. 9, 9-13

Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus verder,
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen zeiden ze tot zijn leerlingen :
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars ?”
Hij hoorde dit en zei :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
“Gaat heen en leert wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar zondaars te roepen”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: