Vrijdag in de achttiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
De kern van ons geloof is geen vage kracht, geen kosmische energie, geen zakelijke of theoretische verhandeling, geen reeks van geboden of verboden. De kern van ons geloof is Iemand die zich verrassend laat kennen als een persoon: als de God die altijd trouw blijft aan zijn verbond. Kiezen we voor hem als de enige God, dan kiezen we voor het waarachtige leven, voor de waarachtige vrijheid. Voor Israël zal die vrijheid regelmatig in het gedrang komen eenmaal het volk in het Beloofde Land zal leven. Niet zozeer omdat ze zich niet houden aan Gods tien geboden, maar omdat ze het eerste, belangrijkste gebod overtreden: omdat ze Hem niet meer als de enige, totaal andere God zien.

EERSTE LEZING                   Deut. 4, 32-40

God de Heer heeft uw vaderen liefgehad
en hun nageslacht uitverkoren.

Uit het Boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk :
“Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan,
vanaf de dag dat God de mensen op de aarde schiep,
kijk maar van het ene uiteinde van de hemel
tot aan het andere : is er ooit zo iets groots gebeurd
of is er ooit iets dergelijks gehoord?
“Heeft het volk ooit een God uit het vuur horen spreken
zoals gij, en daarbij het leven behouden ?
“Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk
een volk te komen uitkiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen, door oorlogen,
met sterke hand en opgestoken arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen
in Egypte heeft verricht ?
“Gij hebt dat mogen aanschouwen,
om tot de erkenning te komen dat de Heer uw God is ;
er is geen ander dan Hij.
“Uit de hemel heeft Hij u zijn stem laten horen
om u de weg te wijzen,
en op aarde heeft Hij u dat grote vuur laten zien,
waaruit ge Hem hebt horen spreken.
“Omdat Hij uw vaderen heeft liefgehad
en hun nageslacht heeft uitverkoren,
daarom heeft Hij in eigen persoon
u met grote macht uit Egypte geleid.
“Hij heeft volken, groter en machtiger dan gij,
voor u verdreven ;
Hij heeft u naar hun land gebracht
en het u in eigendom gegeven, zoals het heden is.
“Erken dan heden en prent het in uw hart :
De Heer is God in de hemel boven
en op de aarde beneden ;
er is geen ander.
“Onderhoud zijn voorschriften en geboden
die ik u heden geef.
“Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven
op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”

TUSSENZANG             Ps. 77(76), 12-13, 14-15, 16, 21

Uw werken, Heer, kan ik niet vergeten.

Uw werken, Heer, kan ik niet vergeten,
de wonderen die Gij voorheen hebt verricht.
Uw daden komen mij steeds in gedachten,
ik denk over al uw bemoeiingen na.

Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen,
geen god is zo machtig als onze God.
Want Gij zijt de God die wonderen doet,
die onder de volken uw macht hebt getoond.

Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven,
de zonen van Jakob en Jozef.
Zo hebt Gij uw volk geleid als een kudde
door Mozes’ en Aärons hand.

ALLELUIA               Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mt. 16, 24-28

Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven ?
“Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?
“Want de Mensenzoon
zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Er zijn er onder de hier aanwezigen,
die de dood niet zullen ervaren
voordat zij de Mensenzoon
zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: