http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag Zesde dag van het Kerstoctaaf

Overweging

Zoals Simeon ziet ook Hanna hoopvol en gelovig, biddend en intens uit naar bevrijding. Aan die verwachting en belofte heeft zij zich helemaal en lange jaren toegewijd. In de ontmoeting met Jezus bevestigt Hanna als een tweede getuige het inzicht van Simeon: Jezus is de bevrijder. Zij dankt God en spreekt over jezus met allen die delen in haar verwachting. Zijn komst betekent immers vergeving van de zonde en het einde van de macht van het kwaad. Vanaf nu kent men de Vader zoals Hij is. Het antwoord hierop betekent concreet: zich afkeren van elke vorm van zelfzucht en zich afstemmen op wat God ter harte gaat. Dan woont de liefde van de Vader werkelijk in ons. De genade en de wijsheid van God mogen ook in ons toenemen en ons innerlijk sterk maken. Wij zullen dan beamen: de heer regeert (Ps 96,10).

EERSTE LEZING                  I Joh. 2, 12-17

Wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.

Ik schrijf u, kinderen,
dat uw zonden vergeven zijn
ter wille van de naam van Jezus Christus.
Ik schrijf u, vaders,
dat gij Hem kent
die er was vanaf het begin.
Ik schrijf u, jonge mannen,
dat gij de boze overwonnen hebt.
Nogmaals kinderen,
ik schrijf u, dat gij de Vader kent.
Ik schrijf u, vaders,
dat gij Hem kent
die er was vanaf het begin.
Ik schrijf u, jonge mannen,
dat gij sterk zijt:
Gods woord woont in u
en gij hebt de boze overwonnen.
Verlies uw Hart niet aan de wereld
of aan dingen in de wereld!
Als iemand de wereld liefheeft
is de liefde van de Vader niet in hem.
Want al wat in de wereld is
– het begeren van de lust
en het begeren der ogen
en de hovaardij van het geld –
het komt niet van de Vader
maar van de wereld.
En die wereld gaat voorbij
met heel haar begeerlijkheid,
maar wie de wil doet van God
blijft in eeuwigheid.

TUSSENZANG                Ps. 96(95), 7-8a, 8b-9, 10

De hemel straalt en de aarde jubelt.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht,
huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

brengt hem uw offer en treedt in zijn voorhof,
gaat hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,

zegt tot elkander : de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

ALLELUIA                                                             Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen had gesproken door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                        Lc. 2, 36-40

Hanna spreekt over Jezus tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

In die tijd was er een profetes, Hanna,
een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser.
Zij was hoogbejaard
en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar.
Ze verbleef voortdurend in de tempel
en diende God dag en nacht door vasten en gebed.
Op dit ogenblik kwam zij naderbij,
dankte God en sprak over het kind tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
Toen zij alle voorschriften van de wet des Heren vervuld hadden,
keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug.
Het kind groeide op en nam toe in krachten;
het werd vervuld van wijsheid
en de genade Gods rustte op Hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: