http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Cyrillus van Alexandrië, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Geloof leeft niet alleen in je hoofd en je hart. Het vraagt om daden. Het moet vrucht dragen. Alleen dan wint het christelijk geloof aan authenticiteit, en zijn we in staat om werkelijk te getuigen van wat Jezus aan ons doet. Ons spreken en handelen worden met andere woorden pas dan geloofsgetuigenis, wanneer beide de weerspiegeling vormen van een diepe, innerlijke trouw aan God en aan de Kerk. Zijn wij goede bomen ? Welke vruchten schenken wij ?

EERSTE  LEZING                                                   II Kon. 22, 8-13 ; 23, 1-3
De koning las het volk alles voor wat er geschreven stond
in het boek van het verbond, en hij sloot het verbond
voor het aanschijn van de Heer.

Uit het tweede Boek der Koningen

In die dagen zei hogepriester Chilkia tot de schrijver Safan :
“Ik heb in de tempel van de Heer het boek van de wet gevonden”
Chilkia gaf het boek aan Safan en deze las het.
Daarop begaf de schrijver Safan zich naar de koning ;
hij bracht hem verslag uit en zei :
“Uw dienaren hebben het geld
dat zich in de tempel bevond te voorschijn gehaald
en het overhandigd aan de werklieden die het toezicht hebben
over het werk in de tempel van de Heer.”
Verder deelde schrijver Safan de koning mee,
dat de priester Chilkia hem een boek had gegeven.
En Safan las het de koning voor.
Zodra de koning hoorde wat het boek van de wet zei,
scheurde hij zijn kleren doormidden,
en hij gaf de volgende opdracht aan de priester Chilkia,
aan Achikam, de zoon van Safan, aan Akbor, de zoon van Mikaja,
aan de schrijver Safan en aan zijn hoveling Asaja :
“Gij gaat de Heer raadplegen,
voor mij en voor het volk, voor heel Juda,
met betrekking tot wat er te lezen staat
in het boek dat wij gevonden hebben.
“De Heer moet tegen ons wel in hevige toorn zijn ontbrand,
aangezien onze vaderen niet geluisterd hebben
naar de woorden van dit boek
en niet hebben gehandeld naar alles wat daarin geschreven staat.”
De koning ontbood toen al de oudsten van Juda en Jeruzalem
en zij kwamen bij hem samen.
Hij ging naar de tempel van de Heer,
vergezeld van alle mannen van Juda,
alle bewoners van Jeruzalem,
de priesters, de profeten en geheel het volk,
van klein tot groot.
Hij las hun alles voor wat er geschreven stond
in het boek van het verbond,
dat in de tempel van de Heer gevonden was.
De koning ging op de verhoging staan
en hij sloot het verbond voor het aanschijn van de Heer :
zij zouden de Heer volgen
en met heel hun hart en heel hun ziel
zijn geboden, verordeningen en voorschriften onderhouden,
om daardoor de bepalingen van het verbond,
die in het boek geschreven stonden, te doen herleven.
Het gehele volk beaamde dit verbond.

TUSSENZANG                                Ps. 119 (118), 3-34, 35-36, 37, 40

Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt.

Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt,
dan wijk ik daar nooit van af.
Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.

Leid mij langs de paden van uw geboden,
daar vind ik mijn vreugde in.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent
en niet op ijdel gewin

Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken,
maar laat mij leven volgens uw weg.
Zie, ik verlang uw bevelen te volgen :
laat mij dan leven, rechtvaardige God.

ALLELUIA                                                 Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 7, 15-20
Aan hun vruchten zult ge ze kennen !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wacht u voor de valse profeten,
mensen die tot u komen in schaapskleren
maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
“Aan hun vruchten zult ge ze kennen.
“Plukt men soms druiven van dorens
of vijgen van distels ?
“Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort.
“Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen
noch een zieke boom goede vruchten.
“Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
“Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: