http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Maria Goretti, mgd. en mrt

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De mens die beseft dat hij Gods barmhartigheid nodig heeft, zal in staat zijn de Heer te volgen. Jezus spreekt een zondaar aan. Onze eucharistie is altijd opnieuw een maaltijd van Jezus met zondaars. Wat wij in de eucharistie mogen ondervinden, dat mogen wij ook uitdragen naar anderen toe. Barmhartigheid ontvangen, barmhartigheid doorgeven om opnieuw barmhartigheid te ontvangen.

EERSTE LEZING                                                      Am. 8, 4-6. 9-12

Ik zal honger brengen in het land, geen honger naar brood,
maar om het woord van de Heer te horen.

Uit de Profeet Amos

“Hoort dit, gij die strikken spant voor de armen
om de misdeelden in het land te verdelgen,
gij die redeneert :
Wanneer is de nieuwe maan voorbij ?”
Dan kunnen wij ons koren verkopen !
“En wanneer de sabbat ?
“Dan kunnen wij ons graan uitstallen.
“Dan verkleinen wij de korenmaat,
dan verhogen wij de prijs
en bedriegen wij met een valse weegschaal.
“Dan kopen wij de kleine man voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren.”

“Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
doe Ik de zon ondergaan op het middaguur,
verduister Ik de aarde op klaarlichte dag.
“Dan verkeer Ik uw feesten in rouw,
al uw liederen in weeklachten ;
om alle heupen leg Ik een rouwkleed
en alle hoofden scheer Ik kaal.
“Ik zal het land doen rouwen als over een enig kind ;
de laatste dag van dit land zal bitter zijn.
“Zie, de dagen komen – zo luidt het orakel van God de Heer –
dat Ik honger breng in dit land,
geen honger naar brood, geen dorst naar water,
maar honger en dorst om het woord van de Heer te horen.
“Dan zullen zij zwerven van zee naar zee,
dwalen van het noorden naar het oosten
overal zoekend naar het woord van de Heer,
maar zij zullen het niet vinden.”

TUSSENZANG                        Ps. 119(118), 2, 10, 20, 30, 40, 131

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt
(Mt 4, 4b)

Gelukkig die acht slaan op wat God verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Met heel mijn hart richt ik mij tot U :
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Mijn geest wordt verteerd van verlangen
naar alles wat Gij hebt bepaald.

Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaald.

Zie, ik verlang uw bevelen te volgen ;
laat mij dan leven, rechtvaardige God.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

ALLELUIA                                                              I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord der prediking,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is :
het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Mt. 9, 9-13

Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus verder,
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen zeiden ze tot zijn leerlingen :
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars ?”
Hij hoorde dit en zei :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
“Gaat heen en leert wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar zondaars te roepen”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: