http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Camillus de Lellis, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Misschien komen wij moeilijk tot het getuigen over ons geloof in Jezus omdat wij bang zijn voor de reacties van mensen. Misschien zijn we ook angstig omdat we beseffen dat geloven in Jezus zoveel van ons zal vragen. Jezus doorziet ons. Hij spreekt ons bemoedigende woorden toe. Wij mogen er op vertrouwen dat wij in Gods ogen waardevol zijn. God kijkt ons aan en blijft ons nabij. Hij gaat met ons mee op onze tocht naar het Rijk Gods toe.

EERSTE LEZING                                                        Jes. 6, 1-8
Ik ben een mens met onreine lippen, en toch hebben mijn
ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien !

Uit de Profeet Jesaja

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer,
gezeten op een hoge en verheven troon ;
de sleep van zijn kleed bedekte heel de vloer van de tempel.
Serafs stonden om Hem heen ; ieder met zes vleugels ;
twee om het aangezicht,
twee om de voeten te bedekken,
en twee om te vliegen.
En zij riepen elkander toe :
“Heilig, heilig, heilig,
de Heer van de hemelse machten !
“Heel de aarde is vol van zijn glorie !”
Het luide roepen deed de drempels in hun voegen schudden
en het heiligdom stond vol rook.
Toen riep ik :
“Wee mij, ik ben verloren !
“Want ik ben een mens met onreine lippen
en ik woon te midden van een volk met onreine lippen,
en toch hebben mijn ogen de koning,
de Heer van de hemelse machten gezien !”
Maar een van de serafs vloog naar mij toe
met een gloeiende kool,
die hij met een tang van het altaar had genomen ;
hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak :
“Nu dit uw lippen heeft aangeraakt,
zijn uw zonden verdwenen,
uw misstappen vergeven”
Daarop hoorde ik de Heer zeggen :
“Wie moet Ik zenden ?
“Wie zal er voor ons gaan ?”
En ik antwoordde :
“Hier ben ik : zend mij !”

TUSSENZANG                                          Ps. 93(92), 1ab. 1c-2, 5

De heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij !

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

ALLELUIA                                                        Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mt. 10, 24-33
Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam doden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen :
“De leerling staat niet boven zijn meester
en de dienaar niet boven zijn heer.
“Voor de leerling moet het voldoende zijn
behandeld te worden als zijn meester,
voor de dienaar als zijn heer behandeld te worden.
“Als men het hoofd van het huisgezin
als Beëlzebub durft noemen,
hoeveel te meer dan zijn huisgenoten.
“Weest niet bang voor hen.
“Niets is bedekt of het zal onthuld,
niets is verborgen of het zal bekend worden.
“Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht,
en wat ge u in het oor hoort fluisteren
verkondigt dat van de daken.
“Weest niet bevreesd voor hen
die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel ;
vreest veeleer Hem
die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel.
“Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver ?
“En toch zal buiten de wil van uw Vader
niet één mus op de grond vallen.
“Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld.
“Weest dus niet bevreesd ;
gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.
“Ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal ook Ik als de mijne erkennen
bij mijn Vader die in de hemel is.
“Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen,
hem zal Ik ook verloochenen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d