Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging

Bartholomeüs wordt vaak geïdentificeerd met Natanaël. Bartholomeüs komt in de vier apostellijsten voor en nergens anders. Bij Johannes komt alleen Natanaël voor, en wordt hij behandeld als een apostel. Het is zeer goed mogelijk dat deze apostel, Natanaël bar Tholami heette.Van sommigen kent men alleen de familienaam, vb. bar Abbas; van andere de namen Simon bar Jona; van weer anderen alleen de voornaam.

EERSTE LEZING                   Apok. 21, 9b-14

Op de grondstenen stonden de namen
van de twaalf apostelen van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Een engel kwam naar mij toe en zei :
“Kom !
“Ik zal u de Bruid van het Lam tonen.”
En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde,
stralend van de heerlijkheid Gods :
zij schitterde als het kostbaarste gesteente
en als kristalklare jaspis.
Des Stad
was omringd door een zeer hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen ;
namen waren daarop gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
En de stadsmuur had twaalf grondstenen
en daarop de twaalf namen
van de twaalf apostelen van het Lam.

TUSSENZANG           Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 17-18

Uw heiligen, Heer, maken uw kracht
aan de mensen bekend.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

ALLELUIA                      Joh. 1, 49b

Alleluia.
Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods,
Gij zijt de Koning van Israël.
Alleluia.

EVANGELIE               Joh. 1, 45-51

Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
ontmoette Filippus Natanaël en zei hem :
“Degene over wie Mozes in de Wet geschreven heeft
en ook de profeten,
Hem hebben wij gevonden :
Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”
Natanaël smaalde :
“Uit Nazaret, kan daar iets goeds vandaan komen ?”
Waarop Filippus antwoordde :
“Kom dan kijken.”
Jezus zag Natanaël naar zich toekomen
en zei, doelend op hem :
“Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is !”
Natanaël zei tot Hem :
“Hoe kent Gij mij ?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Voordat Filippus u riep
zag Ik u onder de vijgeboom zitten.”
Toen zei Natanaël tot Hem :
“Rabbi,
Gij zijt de Zoon Gods.
“Gij zijt de Koning van Israël.”
Jezus antwoordde :
“Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgeboom zag, gelooft ge ?
“Gij zult grotere dingen zien dan deze.”
En Hij voegde er aan toe :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen
in dienst van de Mensenzoon.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.