http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Franciscus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
Franciscus luisterde. Een stem zei:
‘Arme kleine mens! Ik heb jou gekozen, eenvoudige man,
zodat iedereen duidelijk kan zien, dat mijn werking niet van jouw handigheid komt,
of van jouw genialiteit, maar van mijn genade.
Maak je dus niet ongerust!’
Franciscus fluisterde: ‘Mijn God, bewaker en verdediger, bewonderenswaardig
en meer is er niet te verlangen’. (Eloi Leclerc)

EERSTE LEZING                                             Job 19, 21-27
Ik ben er zeker van : mijn verdediger leeft.

Uit het Boek Job

 

In die dagen sprak Job aldus :
“Vrienden, hebt medelijden met mij
want de hand van God heeft mij geslagen.
“Waarom mij vervolgen zoals God?
“Waarom mijn vege lijf niet met rust gelaten?
“Ach, werden mijn woorden maar opgetekend,
ergens in vastgelegd,
door een ijzeren stift in een rotssteen gedreven
met lood gevuld – tot blijvend getuigenis.
“Want ik weet : ik ben er zeker van :
mijn verdediger leeft,
op het laatst zal hij de arena binnentreden.
“En al ben ik nog zo geschonden,
ik zal God zien vanuit dit lichaam.
“Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen ;
ik sterf haast van verlangen.”

TUSSENZANG                                       Ps. 27(26), 7-8b, 9abc, 13-14

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw Aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap,
want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA                                                 Ps 119(118)

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 10, 1-12
Laat uw eerste woord zijn : Vrede aan dit huis 8

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer twee en zeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn:
Vrede aan dit huis!
Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere.
In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen: Het Rijk gods is u nabij.
In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt,
trekt daar door de straten en zegt:
Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft
schudden wij tegen u af.
Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij,
Ik zeg u: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom
draaglijker zijn dan voor die stad.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: