Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Deze week besluiten we de Efeziërsbrief met een liturgische meditatie waarin de onderstroom van de geloofshouding belicht wordt. Na een leerstellig gedeelte, waarin Paulus gepoogd heeft om het geheim van God te doorgronden, volgt een reeks aansporingen die een zicht geven op een nieuwe levensstijl, die correspondeert met Gods openbaring. De morele gedragsregels worden hier uitdrukkelijk op Christus zelf, en op zijn handelen en optreden betrokken. Wij moeten Hem navolgen. Dan worden wij kinderen van het licht, en lichtdragers in een duistere wereld.

EERSTE LEZING                                         Ef. 4, 32 -5,8

Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Wees goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus,
die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
God tot een lieflijke geur.

Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook,
of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen.
Heiligen betaamt dit niet.
Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal
maar veeleer dankzegging.
Beseft het goed :
geen ontuchtige, of onreine, of geldgierige
-wat hetzelfde is als een afgodendienaar –
heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God.
Laat niemand u met loze woorden misleiden :
om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen.
Doet niet met hen mee.
Eens waart gij duisternis,
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht.

TUSSENZANG                                               Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past
(Ef. 5, 1)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA                                  II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 13, 10-17

Behoorde deze dochter van Abraham
niet van haar boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen,
toen er plotseling een vrouw kwam
die – bezeten door een geest – achttien jaar lang ziek was ;
zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.
Toe Jezus haar zag
riep Hij haar bij zich en sprak :
“Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.”
Hij legde haar de handen op
en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op
en zij verheerlijkte God.
Geërgerd omdat Jezus op sabbat genas,
nam nu de overste van de synagoge het woord
en sprak tot het volk :
“Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden.
“Komt u dus op die dagen laten genezen
en niet op de sabbatdag.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Huichelaars !
“Maakt niet ieder van u op sabbat
zijn os of ezel van de voederbak los
om hem naar de drinkplaats te voeren ?
“En behoorde dan deze vrouw,
– nog wel een dochter van Abraham –
die niet minder dan achttien jaar lang
door de duivel is gebonden,
niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?”
Toe Hij dit zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd.
Maar heel de menigte verheugde zich
over al de heerlijke daden die Hij verrichtte.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.