http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Lucia, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
‘Wie waakzaam uitziet naar Christus, is fijngevoelig, vurig en bezorgd van geest; hij is wakker, alert, opmerkzaam, vol ijver om Hem te zoeken en te eren. In alles probeert hij Hem te ontdekken, wat er ook gebeurt, en hij zou niet verrast of al te opgewonden of van zijn stuk gebracht zijn, als hij merkte dat Christus onmiddellijk kwam. Dit is dus waakzaam uitzien: onthecht zijn aan wat nu aanwezig is en leven in het ongeziene; leven met de gedachte aan Christus zoals Hij eens gekomen is en zoals Hij zal weerkomen; vanuit onze tedere en dankbare herinnering aan zijn eerste komst, verlangen naar zijn tweede komst’ (J.H. Newman)

EERSTE LEZING                                                Jes. 41, 13-20
Ik, de heilige van Israël, Ik ben uw verlosser, zegt de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de heer :
“Ik ben de Heer, uw God,
die u bij uw rechterhand heeft genomen
en die tot u zegt :
Wees maar niet bang ; Ik help u.
“Wees maar niet bang, wormpje Jakob,
klein volk Israël !
“Ikzelf ben uw helper, zegt de Heer,
Ik ben uw verlosser, de Heilige van Israël.
“Ik maak van u een dorsslee,
nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden.
“Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen,
heuvels tot kaf maken ;
gij werpt ze omhoog ; de wind draagt ze mee,
de storm verstrooit ze.
“Gij zelf echter, gij verblijdt u in de heer
en prijst uzelf om de Heilige van Israël.
“De armen en behoeftigen zoeken naar water
en het is er niet ;
hun tong is verdroogd van de dorst.
“Ik, de Heer, Ik verhoor hen,
Ik, de God van Israël, Ik verlaat hen niet !
“Op de kale gronden doe Ik rivieren ontspringen
en bronnen in de rotskloven.
“Van de woestijn maak Ik een waterland,
van de dorstige bodem een bronnengebied.
“In de woestijn laat Ik ceders groeien,
acasia’s, mirten en oleasters,
“In het dorre land zet Ik cypressen neer
en essen en palmen, een menigte bomen.
“Dan zullen zij zien en erkennen,
volledig verstaan en begrijpen,
dat de hand van de Heer dat gedaan heeft,
dat Israëls Heilige dat heeft geschapen.”
Zo spreekt de almachtige God.

TUSSENZANG                                     Ps. 145(144), 1, 9, 10-11, 12-13ab

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roepen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom ons te gemoet Heer, met uw vrede,
dat wij ons met een oprecht hart
in U kunnen verheugen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mt. 11, 11-15

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Voorwaar, Ik zeg u :
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
“Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen
groter dan hij.
“Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan,
en geweldenaars maken het buit.
“Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes,
hebben het slechts voorspeld ;
maar als gij het van Mij wilt aannemen :
Deze is de Elia die zou komen.
“Wie oren heeft, hij luistere !”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: