http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Apollinaris, b. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

De reddende ingreep van God, midden in de nacht, wordt geïllustreerd door de zijdelingse bemerking dat het deeg geen tijd had om te rijzen. Zo waren de Israëlieten verplicht brood te bakken dat ongedesemd was. Dit is de verklaring van het feest der ongedesemde broden (Matsot) dat samen gaat met het paaslam. Tijdens de paasperiode nuttigt men acht dagen lang ongedesemd brood. (Ex 13,6)

EERSTE LEZING                                Ex. 12, 37-42
De Heer waakte die nacht
om de Israëlieten uit Egypte weg te voeren.

Uit het boek Exodus
.

In die dagen vertrokken de Israëlieten
vanuit Ramses in de richting Sukkot,
en het aantal mannen die zelf liepen
– de kinderen dus niet meegerekend –
bedroeg ongeveer zeshonderdduizend.
Ook veel vreemdelingen trokken met hen mee
en dan nog grote kudden kleinvee en runderen.
Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg
dat ze meegenomen hadden uit Egypte;
dit was nog niet gezuurd.
Zij waren immers uit Egypte weggejaagd
zonder dat hun respijt werd gelaten en zelfs
zonder dat ze voor proviand hadden kunnen zorgen.
Het verblijf van de Israëlieten in Egypte
had vierhonderddertig jaar geduurd.
Juist op die dag dat deze vierhonderddertig jaar verstreken waren,
trokken al de legerscharen van de HEER weg uit Egypte.
De HEER waakte die nacht om hen uit Egypte weg te voeren
Daarom waken alle Israëlieten deze nacht voor de HEER,
al hun geslachten door.

TUSSENZANG                          Ps. 136(135), 1, 23-24, 10-12, 13-15

Dankt de Heer om zijn goedheid,
want eeuwig is zijn genade.
Alleluia

In onze vernedering denkt Hij aan ons,
want eeuwig is zijn genade.
Van al onze vijanden rukt Hij ons los,
want eeuwig is zijn genade.

Egypte sloeg Hij in zijn eerstelingen,
want eeuwig is zijn genade.
Israël voerde Hij weg uit dat land,
want eeuwig is zijn genade.
Met krachtige hand en gestrekte arm,
want eeuwig is zijn genade.

Splijten deed Hij de Rode Zee,
want eeuwig is zijn genade.
Israël voerde Hij veilig  er door,
want eeuwig is zijn genade.
Farao wierp Hij in zee met zijn leger,
want eeuwig is zijn genade.

ALLELUIA                                         Ps. 119(118),27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia

EVANGELIE                                    Mt. 12, 14-21
Jezus drukte hun op het hart Hem niet bekend te maken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge
en smeedden plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Maar omdat Jezus dit wist, trok Hij vandaar weg.
Velen volgden Hem en Hij genas ze allen.
Hij drukte hen echter op het hart Hem niet bekend te maken,
opdat in vervulling zou gaan
het woord door de profeet Jesaja gesproken:
“Zie, mijn Dienaar die Ik heb verkoren,
mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond.
Ik zal mijn geest op Hem doen rusten,
Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
Hij zal twisten noch schreeuwen
en op straat zal men zijn stem niet horen.
Een geknakt riet zal Hij niet breken
en een smeulende vlaspit niet doven,
voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd;
en op zijn Naam zullen de volkeren hopen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d