http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Petrus Claver, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

In de lezing van vandaag omschrijft Paulus Gods geheim, dat de mens in staat stelt een onverwoestbare vreugde te putten uit het lijden en de dood van Jezus Christus. Het geheim is dat van het kruis dat redding en verzoening bracht: een opdracht die wij verder mogen zetten. Zo zal de lijdensweg die Paulus op zijn beurt aflegt hem niet afschrikken, maar hem leiden naar de ontmoeting met de Christus en de deelname aan zijn lijden. Hoe zou ook ons lijden, onze kruisweg, de lasten en de pijn die wij meedragen niet veranderen, wanneer we ze zouden ervaren als een deelname in de passie van Jezus Christus? Wanneer we beseffen dat we niet alleen zijn om ons kruis te dragen, maar dat Jezus mee-lijdt met ons?

EERSTE  LEZING                                   Kol. 1,24-29;2,1-3
Ik ben dienaar van de kerk geworden
om het geheim te verkondigen
dat verborgen was voor alle eeuwen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse
.

Broeders en zusters,

Op het ogenblik verheug ik mij
dat ik voor u mag lijden, en in mijn lijdend lichaam aanvullen
wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus,
ten bate van zijn lichaam dat de kerk is.
Ik ben haar dienaar geworden
krachtens de opdracht die God mij gegeven heeft
om u het woord Gods te brengen in heel zijn volheid;
om het geheim te verkondigen
dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties,
maar dat nu is geopenbaard aan zijn heiligen.
Hun heeft God bekend willen maken
hoe machtig en hoe wonderbaar
dit geheim is onder de heidenvolken.
En zo luidt het:
“Christus in u”,
en ook:
“de hoop op een eeuwige heerlijkheid.”
Hem verkondigen wij dus
wanneer wij allen zonder onderscheid,
vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is,
om ook allen, zonder onderscheid,
in Christus tot volmaaktheid te brengen.
Daarvoor span ik mij in,
strijdend met zijn kracht die machtig in mij werkt.
Want gij moet weten
welk een zware strijd ik te voeren heb
voor u en voor de gelovigen in Laodicéa
en voor zovelen die mij nooit hebben gezien.
Al mijn zwoegen is erop gericht
dat zij goede moed houden
en innig in liefde verbonden blijven,
en zo komen
tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim,
waarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

TUSSENZANG                                        Ps. 62(61),6-7,9

Bij God ligt mijn heil en mijn eer.

Bij God alleen moet ik rusten,
van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, Hij laat mij niet los.

Blijf altijd op Hem vertrouwen,
mijn volk, stort uw hart bij Hem uit ;
Hij is onze enige toevlucht.

ALLELUIA                                                     Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 6, 6-11
Men hield Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

Het gebeurde op een sabbat,
toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten,
dat er een man aanwezig was
met een verschrompelde rechterhand.
De schriftgeleerden en Farizeeën hielden Jezus in het oog,
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten,
om iets te vinden waarvan zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Maar Hij wist wat ze dachten
en Hij zei tot de man met de verschrompelde hand:
“Sta op en kom in het midden.”
De man stond op en trad naderbij.
Daarop sprak Jezus tot de Farizeeën:
“Ik vraag u:
is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te laten omkomen?”
Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man:
“Steek uw hand uit.”
Hij deed het en zijn hand was weer gezond.
Toen waren ze buiten zichzelf van woede
en ze bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: