http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Scholastica, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De bouw van de tempel is een hoogtepunt in de geschiedenis van Gods aanwezigheid bij zijn volk: uittocht, Sinaï, ark van het verbond, tent van samenkomst, tempel van Jeruzalem. De wolk verbindt dit alles tot een eenheid. Zij was er reeds bij de uittocht; zij is er nu ook om Gods aanwezigheid te accentueren. Ook de aanwezigheid van alle stamhoofden onderlijnt de continuïteit doorheen de geschiedenis. De antwoordpsalm 132 is een passende echo op dit gebeuren.

EERSTE  LEZING                  I Kon.  8, 1-7. 9-13
Zij brachten de ark van het verbond
in
het heilige der heiligen,
en de wolk vulde de tempel van de heer.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen riep Salomo de oudsten van Israël,
alle stamhoofden en leiders van de families der Israëlieten,
naar Jeruzalem
om de ark van het verbond met de Heer af te halen
uit de Davidstad, ook Sion geheten.
Zo kwamen alle mannen van Israël samen bij koning Salomo
op het feest in de maand Etanim, dat is de zevende maand.
De oudsten van Israël traden naar voren,
de priesters tilden de ark op
en brachten haar met de tent van samenkomst
en de bijbehorende gewijde voorwerpen over.
Dit deden de priesters, samen met de levieten.
Koning Salomo en heel de gemeenschap van Israël,
die zich rond hem verzameld had,
gingen voor de ark uit en ze offerden zoveel schapen en runderen
dat ze niet te tellen of te schatten waren.
De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer
op haar plaats in de achterzaal van de tempel,
het heilige der heiligen, onder de vleugels van de kerubs.
De kerubs spreidden hun beide vleugels uit
over de plaats van de ark
en overschaduwden de ark en de draagstokken.
Er lag in de ark niets anders dan de twee stenen platen
die Mozes erin had gelegd op de Horeb,
de platen van het verbond dat de Heer had gesloten
met de Israëlieten toen ze uit Egypte trokken.
Toen de priesters het heiligdom verlieten
vulde een wolk de tempel van de Heer,
zodat ze niet ter plaatse konden blijven
voor het verrichten van hun dienstwerk,
want de heerlijkheid van de Heer vervulde de tempel van de Heer.
Toen sprak Salomo :
“Heer, Gij hebt besloten in het duister te wonen,
ik heb U dan een verheven tempel gebouwd,
een woonplaats voor eeuwig.”

TUSSENZANG                                                              Ps. 132(131), 6-7, 8-10

Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats.

Wij hoorden ervan in Efrat
en vonden de ark in Jearims velden.
Laten wij binnengaan waar Hij verblijft,
vallen wij neer voor Gods voetbank.

Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats,
Gij en de ark van uw majesteit,
uw priesters gekleed in gerechtigheid,
uw heiligen dansend van vreugde.
Omwille van David, uw dienaar,
verstoot uw gezalfde niet.

ALLELUIA                  Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mc. 6, 53-56
Allen die Jezus aanraakten werden gezond.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
staken Jezus en zijn leerlingen het meer over,
bereikten de kust bij Gennésaret en liepen de haven binnen.
Zodra zij uit de boot gestapt waren
herkenden de mensen Hem.
Zij liepen heel de streek af
en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen
waar men hoorde dat Hij was.
Waar Hij maar binnenkwam,
in dorp of stad of gehucht,
legde men de zieken op de pleinen en smeekte Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: