Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
“Kom dan – zegt de Heer – laten we het uitpraten”. Het is nu  de ‘gunstige tijd’ om ons af te wenden van het kwaad. Wij mogen op de uitnodiging van de Heer ingaan, niet zoals de Farizeeën die weten hoe het allemaal moet en zichzelf boven de wet stellen. Maar, door onszelf in vraag te stellen als vader, als leraar, als meester.

EERSTE LEZING                          Jes. 1, 10. 16-20

Leer het goede te doen en onderhoud het recht.

Uit de Profeet Jesaja

Luister ! het woord van de Heer !
“Ga u wassen, ga u reinigen ;
uit mijn ogen met uw boze daden !
“Houd op met kwaad te doen, leer het goede te doen,
onderhoud het recht, help de verdrukte,
verdedig de wees, pleit voor de weduwe.
“kom dan – zegt de Heer – laten we het uitpraten :
Al zijn uw zonden rood als scharlaken,
zij zullen wit worden als sneeuw;
al zijn ze als purper zo rood,
ze zullen blank worden als wol.
“Als ge gewillig wilt zijn en luisteren
zult ge het goede der aarde genieten,
maar als ge blijft weigeren en u verzetten
zal het zwaard u verdelgen.”

TUSSENZANG           Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

VERS VOOR HET EVANGELIE                   Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

EVANGELIE                                 Mt. 23, 1-12

Zelf handelen zij niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen :
“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken ;
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware,
haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen
doen zij om bij de mensen op te vallen ;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders.
“En noemt niemand van u op aarde ‘vader’;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen ‘leraar’ noemen ;
gij hebt maar één leraar, de Christus.
“Wie de grootste onder u is
moet uw dienaar zijn.
“Alwie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.