Veertiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Het evangelie van vandaag past
bij wat de diepe zin van ‘vakantie’ kan zijn.
Is de vakantie niet voor heel wat mensen
de uitgelezen tijd om ‘vrij te worden’,
om tot rust te komen, om anders te leven,
om het drukkende ritme van het werk even af te leggen
en weer overeind te komen?

Jezus nodigt ons vandaag uit om tot rust te komen,
om bij Hem vrede te vinden.
Voor wie wil leven zoals Hij
vormen zachtmoedigheid en bescheidenheid
een zacht juk en een lichte last.
Mogen wij in deze viering rust en vrede vinden bij onze God.

EERSTE LEZING                            Zach. 9, 9-10

Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.

Uit de profeet Zacharia

Zo spreekt de Heer:

“Jubel luid, gij dochter Sion,
juich, gij dochter Jeruzalem!
“Zie, uw koning komt tot u,
rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
“Ik vaag de strijdwagens uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
“Dan kondigt hij vrede af onder de volken,
dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee,
van de Rivier tot de grenzen der aarde.”

Antwoordpsalm        Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

Keervers
Uw naam wil ik verheerlijken,
mijn God en Koning.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

De Heer is waarachtig in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

TWEEDE LEZING                   Rom. 8, 9.11-13

Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid
maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als de geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt,
in u woont,
zal Hij
die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest,
die in u verblijft.

Broeders en zusters,
wij hebben dus verplichtingen
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
Als gij zelfzuchtig leeft,
zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.

Vers voor het evangelie                  Vgl. Mt. 11, 25

Alleluia.
Gezegend zijt Gij, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat gij de geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mt. 11, 25-30

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

“Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 99. Volgens de christelijke opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol. 1, 16). De proloog van het Johannesevangelie (1, 1-18) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (logos) zien. Maar deze proloog verrast door zijn bewering dat dit Woord ” vlees is geworden ” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis gedeeld. Vanaf het begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze echter sinds de menswording, is het mysterie van Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder daardoor de autonomie ervan aan te tasten.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: