http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – O.L.-Vrouw van de berg Karmel

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wat is zachtmoedigheid? Is het de zachte moed om verder te gaan ? Met zachtheid en moed in het leven staan ? De Heer Jezus zegt van Zichzelf dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. Wie dat gelooft mag bij Hem komen met al zijn vreugden en lasten. Wij mogen ze biddend voor Hem uitspreken. Hij is geloofwaardig als Hij zegt dat wij bij Hem rust en verlichting zullen vinden.

EERSTE LEZING        Jes. 26, 7-9.12.16-19
Wordt wakker en jubelt, gij allen die in het stof ligt bedolven !

Uit de Profeet Jesaja

Heer het pad van de vrome is recht.
Gij effent de weg voor de rechtvaardige.
Ook wanneer Gij de weg van uw oordelen gaat,
zien wij hoopvol naar U uit;
U te roemen en U te gedenken
is het verlangen van ons hart.
Mijn hart verlangt naar U in de nacht
en mijn ziel zoekt U in de morgen.
Wanneer uw oordelen de aarde treffen,
leren de bewoners van de hele wereld wat gerechtigheid is.
Maar geef ons vrede, Heer,
want al wat ons ooit overkwam,
hebt Gij ons gedaan.

Gij, Heer, zijt het
die men gaat zoeken in nijpende nood ;
de harde verdrukking was een straf,
door U overgezonden.
Als een zwangere vrouw, die in barensnood komt,
die zich wringt en schreeuwt in haar weeën,
zo waren wij, Heer, voor uw aanschijn.
Wij hadden ontvangen, wij kwamen in barensweeën,
maar toen wij baarden, baarden wij wind
en hebben het land geen heil geschonken ;
de wereld kreeg er geen bewoners bij.
Maar uw doden zullen weer leven,
uw gevallenen staan weer op !
Wordt wakker en jubelt,
gij allen die in het stof ligt bedolven !
Want uw dauw, heer, is lichtende dauw
en het land van de schimmen zal baren.

TUSSENZANG            Ps. 102(101), 13, 14, 15, 16-18, 19-21

De Heer ziet uit de hemel op de aarde neer.

Gij, Heer, Gij blijft door de eeuwen,
uw Naam van geslacht tot geslacht.

Rijs op en wees Sion genadig,
want nu is het tijd om barmhartig te zijn,
ja, nu is het uur gekomen !

Uw dienaren hebben die stenen lief,
met deernis zien zij die puinhopen liggen.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister ;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

ALLELUIA      Ps. 119(118),135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt 11, 28-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak :
“Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart ;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 110. Specialisatie, eigen aan de technologie, impliceert de grote moeilijkheid een overzicht over het geheel te hebben. De versplintering van de kennis komt in beeld op het ogenblik dat het komt tot concrete toepassingen. Vaak leidt dit ertoe het gevoel te verliezen voor het geheel, de relaties die er bestaan tussen de dingen, de weidse horizon die irrelevant wordt. Ditzelfde feit verhindert adequate wegen te ontdekken om de meest complexe problemen van de huidige wereld op te lossen, vooral de problemen van het milieu en de armen, die men niet kan aanpakken door van één gezichtspunt of één soort belangen uit te gaan. Een wetenschap die pretendeert oplossingen te bieden voor de grote kwesties, zou noodzakelijkerwijs rekening moeten houden met kennis die is voortgebracht op andere terreinen van wetenschap, filosofie en sociale ethiek inbegrepen. Maar dat is een handelswijze die men tegenwoordig moeilijk kan opbrengen. Daarom kan men evenmin werkelijk ethische referentiekaders erkennen. Het leven wordt bepaald door omstandigheden die worden geconditioneerd door de techniek, die de belangrijkste bron vormt om het bestaan te interpreteren. In de concrete werkelijkheid worden verschillende symptomen zichtbaar die deze foute vooronderstelling tonen, zoals bij voorbeeld milieuvervuiling, angst, het verlies van de zin van het leven en van het samen leven. Zo blijkt nogmaals dat “de werkelijkheid boven het idee gaat”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: