http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Laurentius, diaken en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We beginnen de lezingen van de profeet Ezechiël, de profeet van ballingschap. Waarschijnlijk maakte hij deel uit van de eerste groep ballingen in 597 vóór de verwoesting van Jeruzalem in 587. De stad is dus nog niet ingenomen , noch de tempel verwoest, maar Ezechiël ziet de koninklijke troon van God en zijn heerlijkheid aanwezig in het ballingsoord. God is niet gebonden aan zijn tempel. Hij is met de ballingen in ballingschap. Hij troont daar op de cherubs.

EERSTE LEZING      2 Kor.  9, 6-10
God houdt van een blijmoedige gever.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Bedenkt: wie karig zaait zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten.
Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft
ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang,
want God houdt van een blijmoedige gever.
En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen
zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien,
nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven:
‘Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen,
zijn milddadigheid zal immer blijven.’

Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten
zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen
en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.

TUSSENZANG   Ps. 112(111), 1-2, 5-6, 7-8, 9

Goed gaat het de mens die weggeeft en leent.

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Goed gaat het de mens die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
Standvastig en zonder vrees zet hij door
tot hij op zijn vijanden neerziet.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds ;
de zondaar zal het met afgunst aanschouwen.

ALLELUIA         Joh. 8, 12b

Alleluia.
Wie Mij volgt
dwaalt niet rond in de duisternis,
maar zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE         Joh. 12, 24-26
Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als de graankorrel niet in de aarde valt
blijft hij alleen;
maar als hij sterft
brengt hij veel vrucht voort.
“Wie zijn leven bemint verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
“Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
“Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

135. Er is ongetwijfeld voortdurende aandacht nodig die ertoe leidt met alle daarbij betrokken ethische aspecten rekening te houden. Daarom is het noodzakelijk een wetenschappelijk en maatschappelijk debat te waarborgen dat verantwoord en breed is, in staat alle beschikbare informatie in aanmerking te nemen en de dingen bij hun naam te noemen. Soms brengt men de volledige informatie niet ter tafel, maar selecteert men deze naar de eigen belangen, of die nu politiek, economisch of ideologisch zijn. Dit maakt het moeilijk een evenwichtig en verstandig oordeel betreffende de verschillende kwesties te ontwikkelen, waarbij men alle in het spel zijnde variabelen voor ogen houdt. Het is noodzakelijk te beschikken over de mogelijkheid tot discussie waar degenen die zich op enige wijze direct of indirect betrokken voelen (landbouwers, verbruikers, autoriteiten, wetenschappers, producenten van zaden, de bevolking in de nabijheid van de behandelde velden en anderen) in debat kunnen gaan en hun problemen uiteen kunnen zetten of toegang kunnen hebben tot een uitgebreide en betrouwbare informatie om beslissingen te nemen die gericht zijn op het tegenwoordige en toekomstige algemeen welzijn. De kwestie van de genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) is gecompliceerd van aard en vereist dat zij in al haar aspecten wordt bekeken. Dit vraagt om een grote krachtsinspanning om langs verschillende lijnen onafhankelijk en interdisciplinair onderzoek te financieren dat een nieuw licht daarop kan werpen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: