http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweeëndertigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Gods liefde is onze hoop.
Wij mogen leven in de troost dat wij ooit
met Christus en met onze geliefde doden samen zullen zijn
in de onbeschrijflijke heerlijkheid
van zijn leven voorbij de dood.
Laten we daarom dankbaar het Pasen vieren van de Heer
en onszelf toevertrouwen aanzijn barmhartigheid.

EERSTE LEZING                  Wijsh. 6, 12-16

De wijsheid wordt gevonden door wie haar zoeken.

Uit het  boek Wijsheid

Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid,
gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar liefhebben,
gevonden door wie haar zoeken;
nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend gemaakt.
Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven,
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur.
Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht,
en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn.
Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn,
genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen
en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.

Antwoordpsalm                 Ps. 63(62), 2, 3-4, 5-6, 7-8

Keervers
Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel
en hunkert mijn hart.

God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Wanneer ik op mijn bed aan U denk,
dan blijf ik wakend over U peinzen.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.

TWEEDE LEZING                         I Tess. 4, 13-18 of 13-14

God zal hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij willen u niet in onwetendheid laten
over het lot van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen,
die geen hoop hebben.
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.
En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,
wij zullen de doden in geen geval vóórgaan.
Want wanneer het bevel gegeven wordt,
als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God,
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden die in Christus zijn, verrijzen;
daarna zullen wij die nog in leven zijn,
tegelijk met hen
in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd,
de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkander dan met deze woorden.

VERS VOOR HET EVANGELIE                  Mt. 24, 42a en 44

Alleluia.
Weest waakzaam,
want Gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 25, 1-13

Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet !

Uit het Heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei:
‘Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom,
de andere vijf verstandig.
Want de dommen namen wel hun lampen mee
maar geen olie;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten
dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep:
Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!
Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
De dommen zeiden tegen de verstandigen:
Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.
Maar de verstandigen antwoordden:
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden
traden met hem binnen om bruiloft te vieren;
en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
Heer, heer, doe open!
Maar hij antwoordde:
Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.’


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

225. Anderzijds kan niemand rijpen tot een gelukkige soberheid, als hij niet in vrede leeft met zichzelf. En een juist begrip van spiritualiteit bestaat voor een deel hierin dat wij ons begrip van vrede verruimen, dat veel meer is dan afwezigheid van oorlog. De innerlijke vrede van iemand is nauw verbonden met de zorg voor de ecologie en het algemeen welzijn, omdat zij zich, als zij authentiek wordt beleefd, weerspiegelt in een evenwichtige levensstijl die verbonden is met een vermogen tot verwondering dat leidt tot een diepgang van het leven. De natuur is vol woorden van liefde, maar hoe zullen wij daarnaar kunnen luisteren te midden van constant lawaai, voortdurende en begeerte opwekkende verstrooiing of de cultus van de schone schijn? Veel mensen ervaren een diep gebrek aan evenwicht dat hen ertoe drijft zich voorbij te lopen om maar actief te zijn, in een voortdurende haast die op zijn beurt hen ertoe brengt over alles wat hen omgeeft, heen te lopen. Dit beïnvloedt de manier waarop men met het milieu omgaat. Een integrale ecologie vereist dat men tijd neemt voor het herstel van een serene harmonie met de schepping, om na te denken over onze levensstijl en idealen, om de Schepper te aanschouwen die, onder ons en in hetgeen ons omgeeft, leeft en wiens tegenwoordigheid “niet moet worden vervaardigd, maar moet worden ontdekt en onthuld”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: