Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

‘Gevallen is Babylon’ (Rome), de grote stad: toekomstprofetie (vers 21), maar ook verwijzing naar het verleden om het onafwendbare van Gods besluit te beklemtonen. Dit herinnert ook aan de profetie van Ezechiel tegen Tyr. Toch tonen de volgende verzen een zekere tederheid en nostalgie. De auteur roept herinneringen op aan een mooie wereld, die zichzelf ten gronde richtte. De toon wordt weer harder in de zegegang, die tegelijk juicht en de wraak van God beaamt.

EERSTE LEZING                                         Apok. 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a

Gevallen is Babylon, de grote stad !

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een andere engel van de hemel neerdalen.
Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid.
En hij riep met krachtige stem :
“Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad !
“Zij werd een woonoord voor demonen,
een schuilplaats voor allerlei onreine geesten
en voor alle soort van onrein en verfoeilijk gevogelte.”
Toen hief een sterke engel
een steen als een grote molensteen op
en hij wierp hem in de zee en zei :
“Zo zal Babylon, de grote Stad, worden weggeslingerd
en nooit meer worden teruggevonden…
“En de klank van harpenaars en zangers,
van fluitspelers en trompetters
zal nooit meer in u worden gehoord,
en geen beoefenaar van enig ambacht
wordt in u nog gevonden.
“En het geluid van de molen wordt in u niet meer gehoord,
en het licht van de lamp zal in u niet meer schijnen,
en de stem van bruidegom en bruid
zal niemand meer in u horen.
“Want uw kooplieden waren de vorsten der aarde
en door uw toverkunsten werden alle volken verleid.”
Wat ik daarna hoorde,
was als de machtige stem van een grote menigte in de hemel.
En zij riepen :
“Alleluia ! Het heil en de eer en de macht zijn van onze God
want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen.
“Hij sprak het oordeel over de grote Hoer
die met haar hoererij de aarde ten verderve voerde.
“Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten
aan haar gewroken.”
En andermaal riepen zij :
“Alleluia ! Haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen;”
En de engel zei tot mij : “Schrijf op :
Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.”

TUSSENZANG                                             Ps. 100(99), 2, 3, 4, 5

Zalig zij die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam (Apok. 19, 9a)

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA                                                         Apok. 2, 10c

Alleluia.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
en Ik zal u de kroon des levens geven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 20-28

Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet
weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
“Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten ;
die in de stad zijn eruit trekken
en die op het land vertoeven de stad niet binnengaan :
dagen van wraak zijn het
waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt.
“Wee de zwangeren en zogenden in die dagen.
“Want er zal grote nood komen over het land
en strafgericht over dit volk.
“Sommigen zullen vallen door het verslindende zwaard,
anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid.
“Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.
Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
“Wanneer zich dat alles begint te voltrekken
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing is nabij.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

IX. Aan gene zijde van de zon

243. Op het einde zullen wij van aangezicht tot aangezicht de oneindige schoonheid van God ontmoeten (vgl. 1 Kor. 13, 12) en zullen wij met vreugdevolle verwondering het mysterie van het heelal kunnen begrijpen, dat samen met ons zal delen in de volheid zonder einde. Ja, wij zijn op weg naar de eeuwige sabbat, naar het nieuwe Jeruzalem, naar het gemeenschappelijk huis van de hemel. Jezus zegt ons: ” Zie, Ik maak alles nieuw” (Apok. 21, 5). Het eeuwige leven zal een gedeelde verwondering zijn, waar ieder schepsel, in goddelijk licht verheerlijkt, zijn plaats zal innemen ende armen definitief bevrijd zullen zijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling