http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – in de zevenentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Joël is een profeet die optreedt na de ballingschap. Sommige van de lezingen van zijn hand komen ook voor in de liturgie van de veertigdagentijd: boete en ommekeer vormen het thema van zijn verkondiging.
Een sprinkhanenplaag vormt de aanleiding om op te roepen tot bekering en gebed. Joël ziet het natuurlijk verschijnsel als een voorbode van de naderende dag van de Heer. Gods Geest zal dan uitgestort worden over wie goed is, voor wie kwaad berokkent staan oordeel en vernietiging te wachten. Vandaag kunnen we ons bezinnen over onze wil tot bekering. Wachten wij af, tot we in ons leven getroffen worden door onheil, om ons tot de Heer Jezus te keren?

EERSTE  LEZING                        Joël 1, 13-15 ; 2, 1-2

De dag van de Heer is gekomen ;
een dag van donker en van duisternis.

Uit de profeet Joël

Omgordt u met rouw, gij priesters,
weeklaagt, gij die de dienst van het altaar verricht,
komt en brengt in rouwkleren de nacht door,
gij die de dienst van mijn God verricht,
want aan het huis van uw God
zijn meeloffer en plengoffer ontzegd.
Kondigt een heilige vastentijd af,
roept een plechtige samenkomst bijeen,
verzamelt de ouderlingen,
verzamelt alle bewoners van het land,
in het huis van de HEER, uw God,
en roept tot de HEER om hulp.
Wee als hij komt, die dag!
Ja, de dag van de HEER is nabij,
hij komt als verwoesting door de Machtige.
Blaast de bazuin op de Sion,
slaat alarm op mijn heilige berg:
al de bewoners van het land moeten beven!
Ja, de dag van de HEER is gekomen;
ja, hij is nabij,
een dag van donker en van duisternis,
een dag van wolken en verduistering.

TUSSENZANG                Ps. 9, 2-3, 6, 16, 8-9

Recht spreken zal God over heel de wereld,
en onpartijdig zal zijn oordeel zijn.

U wil ik danken, Heer, uit heel mijn hart
en al uw wonderen verhalen.
Verheugd en opgetogen over wat Gij doet
wil ik uw Naam bezingen, Allerhoogste.

De heidenen hebt Gij bedreigd,
de zondaars neergeslagen,
hun naam hebt Gij voor eeuwig uitgewist.
De heidenen zijn in hun eigen kuil gestort,
hun voet kwam in de strik, die zij mij spanden.

Maar God blijft eeuwig op zijn troon gezeten,
onwrikbaar staat zijn rechterstoel.
Recht spreken zal Hij over heel de wereld,
en onpartijdig zal zijn oordeel zijn.

ALLELUIA                  I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 11, 15-26

Als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen Jezus eens een duivel had uitgedreven
zeiden enkelen:
“Door Beëlzebub, de vorst der duivels, drijft Hij de duivels uit.”
Anderen – om Hem op de proef te stellen –
verlangden van Hem een teken uit de hemel.
Maar Hij kende hun gedachten en sprak tot hen:
“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is vervalt tot een woestenij;
het ene huis valt op het andere.
Als nu ook de satan met zichzelf in strijd is,
hoe kan zijn rijk dan standhouden?
Ge zegt immers dat Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf.
Als ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf,
door wie drijven uw zonen ze dan uit?
Daarom zullen zij uw rechters zijn.
Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.
Wanneer een sterke, welbewapend, zijn huis en hof bewaakt,
is zijn bezit veilig.
Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint,
dan rooft deze zijn volle uitrusting,
waarop hij zijn vertrouwen stelde,
en verdeelt wat hij bezit als buit.
Wie niet met Mij is is tegen Mij,
en wie niet met Mij bijeenbrengt, die verstrooit.
Wanneer de onreine geest een mens verlaat,
gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust.
Vindt hij die niet dan zegt hij:
Ik keer terug naar mijn huis, dat ik verlaten heb.
Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde.
Dan gaat hij zeven andere geesten erbij halen,
nog slechter dan hijzelf;
ze trekken erin en gaan daar wonen.
Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste.”

________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 81. Hoewel de mens ook processen van evolutie veronderstelt, brengt hij ook een nieuwheid met zich mee die niet geheel is te verklaren uit de evolutie van andere open systemen. Ieder van ons beschikt op zich over een persoonlijke identiteit, die in staat is om in dialoog te treden met de ander en met God zelf. Vermogen tot reflectie, redeneren, creativiteit, interpretatie, artistieke uitwerking en andere nieuwe vaardigheden laten een uitzonderlijkheid zien die boven het fysieke en biologische niveau uitgaat. De kwalitatieve nieuwheid van het ontstaan van een persoonlijk wezen binnen de materiële schepping, veronderstelt een direct handelen van God, een bijzondere roeping tot leven en tot een relatie van een Jij tot een ander jij. Uitgaande van de bijbelteksten beschouwen wij de persoon als een subject dat nooit tot de categorie van een object kan worden gereduceerd.

Wordt vervolgd          Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Friday – in the twenty-seventh week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Joel is a prophet who appears after the exile. Some of the readings from his hand are also found in the liturgy of Lent: penance and repentance are the theme of his proclamation.
A plague of locusts is the occasion to call for repentance and prayer. Joel sees this natural phenomenon as a harbinger of the coming day of the Lord. God’s Spirit will then be poured out on those who do good; for those who do evil, judgment and destruction await. Today we can reflect on our will to repent. Do we wait until disaster strikes in our lives in order to turn to the Lord Jesus?

FIRST READING     Joel 1, 13-15 ; 2, 1-2

The day of the Lord has come ;
a day of darkness and of gloom.

From the prophet Joel

Gird yourselves up with mourning, ye priests,
lament, ye that perform the service of the altar,
come and spend the night in sackcloth,
ye that perform the service of my God,
for unto the house of thy God
are denied sacrifice and libation.
Proclaim a holy Lent,
convene a solemn assembly,
gather the elders,
gather all the inhabitants of the land,
into the house of the LORD your God,
and cry unto the LORD for help.
Woe is when it comes, that day!
Yes, the day of the LORD is near,
he cometh as destruction from the Mighty One.
Blow the trumpet on Zion,
sound the alarm on my holy mountain:
all the inhabitants of the land shall tremble!
Yes, the day of the LORD is come;
Yea, it is near,
a day of darkness and of gloom,
a day of clouds and of darkness.

INTERLUDIUM                    Ps. 9, 2-3, 6, 16, 8-9

God will judge all the world,
And his judgment shall be impartial.

I will give you thanks, Lord, from all my heart
And tell all your wonders.
Rejoicing and glad in what you do
I will sing of thy name, Most High.

Thou hast threatened the heathen,
struck down the sinners,
Thou hast blotted out their name for ever.
The heathen were cast into their own pit,
Their foot was caught in the snare which they set for me.

But God abideth forever upon his throne,
His judgment seat is immovable.
He will judge all the world,
And his judgment will be impartial.

ALLELUIA          I John 2, 5

Alleluia.
He who keeps the word of the Lord
in him truly the love of God is complete.
Alleluia.

GOSPEL        Lk. 11, 15-26

If I, by the finger of God, cast out the devils,
then indeed the Kingdom of God has come to you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

Once when Jesus had cast out a devil
some said:
“Through Beelzebub, the prince of devils, He casts out devils.”
Others, in order to test Him, demanded of Him a sign from the heavens.
But He knew their thoughts and spoke to them:
“Every kingdom that is inwardly divided falls into a wilderness;
one house falling on another.
If Satan also be at war with himself,
how then can his kingdom stand?
For you say that I drive out the devils through Beelzebub.
If I drive out the devils through Beelzebub,
then by whom do your sons cast them out?
Therefore they shall be your judges.
But if I drive out the devils by the finger of God,
then indeed the kingdom of God has come to you.
When a strong man, armed with weapons, guards his house and yard,
his property is safe.
But if someone comes along who is stronger than he is and overcomes him, he will plunder his whole stock,
on which he has placed his trust,
and divides what he possesses as booty.
He who is not with Me is against Me,
and he who does not gather with Me scatters.
When the unclean spirit leaves a man,
he goes wandering around in the dry looking for rest.
If he does not find it, he says:
I will return to my house, which I have left.
On his arrival, he finds it cleaned and in order.
Then he goes and calls in seven other spirits,
even worse than himself;
they move in and live there.
The latter is worse for that man than the former.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 81. Although man also presupposes processes of evolution, he also brings with him a newness that cannot be fully explained by the evolution of other open systems. Each of us possesses a personal identity in itself, which is able to enter into dialogue with the other and with God himself. The ability to reflect, reason, interpret, artistically elaborate and other new skills show an exceptionality that goes beyond the physical and biological level. The qualitative newness of the emergence of a personal being within the material creation presupposes a direct action of God, a special calling to life and to a relationship of one You to another You. On the basis of the biblical texts, we regard the person as a subject who can never be reduced to the category of an object.

To be continued                         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: