http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Clara, mgd.

 

Clara van Assisi (1193-1253)
Eerste vrouw die Franciscus (1182-1226) ging volgen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We worden opnieuw geconfronteerd met een profetische symboolhandeling. Ezechiël, die zelf deel uitmaakte van de eerste groep ballingen (597), voorspelt na de ondergang van stad en tempel (587) nu ook het vertrek van de overigen. Hij gedraagt zich als een balling om dit duidelijk te maken. Meer zelfs, bepaalde trekken herinneren aan de wijze waarop de laatste koning Sidkia ‘s nachts uit de stad moest vluchten. Het is zoals de tekst zegt, een boodschap voor de vorst zelf.

EERSTE LEZING     Ez. 12,1-12                                       
Ga bij dag voor aller ogen in ballingschap.

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind,
gij woont te midden van een weerspannig volk,
dat ogen heeft om te zien maar niet ziet,
en oren om te horen maar niet hoort ;
het is nu eenmaal een weerspannig volk.
“Mensenkind,
pak bij elkaar zoveel als een balling mee kan nemen
en ga bij dag voor aller ogen in ballingschap.
“Voor hun ogen
moet gij uit uw woonplaats wegtrekken naar elders ;
misschien komen ze dan tot het inzicht
dat ze een weerspannig volk zijn.
“Breng de bagage voor uw ballingschap
overdag onder hun ogen naar buiten, en vertrek voor hun ogen
tegen het vallen van de avond, als een balling.
“Maak onder hun ogen een gat in de muur
en stap daar doorheen.
“Ge moet uw bagage onder hun ogen op uw schouders laden
en in het donker vertrekken ;
ge moet uw gezicht bedekken zodat ge de grond niet kunt zien,
want Ik maak u tot een teken voor het volk van Israël.”
Ik deed zoals mij bevolen was :
Ik bracht de bagage die ik als balling nodig had, naar buiten,
en tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur ;
in het donker laadde ik voor hun ogen
de bagage op mijn schouders en vertrok.
De volgende morgen
werd het woord van de Heer tot mij gericht :
“Mensenkind,
heeft het volk van Israël,
dat weerspannige volk, u niet gevraagd :
Wat doet ge ?
“Zeg tot hen : Zo spreekt God, de Heer :
Dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem
en voor heel het volk van Israël dat daar woont.
“Zeg tot hen :
Ik ben voor u een teken ;
zoals ik gedaan heb, zo zal ook met u gebeuren :
in ballingschap, in gevangenschap zult ge gaan.
“Uw vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouders laden
en de stad verlaten ;
men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten ;
hij zal zijn gezicht bedekken,
omdat hij deze grond met eigen ogen niet zal weerzien.”

TUSSENZANG            Ps. 78(77), 56-57, 58-59, 61-62

Vergeet toch nooit wat God heeft gedaan !

Zij beproefden en tartten God weer
en wilden zijn wetten niet onderhouden.
Zoals hun vaderen dwaalden zij af
als pijlen van onbetrouwbare bogen.

Met offerhoogten tergden zij Hem
en wekten zijn naijver op met hun beelden.
God zag hun gedrag en ontbrandde in woede,
wierp Israël ruw van zich af.

Zijn Sterkte liet Hij in ballingschap gaan,
zijn Luister gaf Hij de vijand in handen.
Zijn volk gaf Hij prijs aan het moordende zwaard,
zijn gramschap kwam neer op zijn erfdeel.

ALLELUIA     Ps.27(26), 11
Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE         Mt. 18, 21-19, 1                                    
Niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal

moet gij uw broeder vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak :
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven ?
“Tot zevenmaal toe ?”
Jezus antwoordde hem :
“Neen zeg Ik u,
niet tot zevenmaal toe,
maar tot zeventig maal zevenmaal.
“Daarom gelijkt het Rijk der hemelen
op een koning die rekening en verantwoording
wilde vragen aan zijn dienaren.
“Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
“Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel
hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat,
om zo de schuld te vereffenen.
“De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
“De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
“Maar toen de dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd tienlingen schuldig was ;
hij greep hem bij de keel en zei :
Betaal wat ge schuldig zijt.
“De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
“Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis zetten
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.
“Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
“Daarop liet de heer hem roepen en sprak :
Gij lelijke knecht,
heel die schuld heb ik u kwijtgescholden
omdat ge mij erom gesmeekt hebt.
“Hadt gij dan ook
geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar
zoals ik met u medelijden heb gehad ?
“En in toorn ontstoken
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
“Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

Toen Jezus deze toespraak geëindigd had
vertrok Hij uit Galilea
en ging naar het Overjordaanse gebied van Judea.

___________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

140. Op grond van de hoeveelheid en de verscheidenheid van de elementen waarmee men rekening moet houden, wordt het op het ogenblik dat men het effect op het milieu van de concrete activiteit van een onderneming bepaalt, onontbeerlijk onderzoekers een permanente rol te geven en hun interactie te vergemakkelijken met een brede academische vrijheid. Dit voortdurende onderzoek zou tot het inzicht moeten leiden hoe de verschillende schepselen met elkaar in relatie staan en grotere eenheden vormen die wij vandaag “ecosystemen” noemen. Wij houden er niet alleen rekening mee om te bepalen wat een verstandig gebruik ervan is, maar ook omdat ze een intrinsieke waarde hebben die onafhankelijk is van dat gebruik. Evenals elk organisme op zichzelf goed en wonderbaarlijk is op grond van het feit dat het een schepsel van God is, geldt hetzelfde voor het harmonische geheel van organismen in een bepaalde ruimte die functioneert als een systeem. Ook al zijn wij het ons niet bewust, wij zijn van dat geheel voor ons bestaan zelf afhankelijk. Het is noodzakelijk eraan te herinneren dat de ecosystemen meespelen bij het opnemen van kooldioxide, zuivering van water, het bestrijden van ziekten en plagen, de samenstelling van de bodem, de afbraak van afval en bij zeer veel andere diensten die wij vergeten of negeren. Wanneer zij zich dit realiseren, worden veel mensen zich opnieuw ervan bewust dat wij leven en handelen vanuit een werkelijkheid die ons van te voren is gegeven, die aan onze vermogens en ons bestaan voorafgaat. Daarom moet men, wanneer men het heeft over “duurzaam gebruik”, altijd met een beschouwing openen over de vermogens tot herstel van ieder ecosysteem in zijn verschillende sectoren en aspecten.

 

Wordt vervolgd       Voor voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Thursday – St. Clare, virg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Once again we are confronted with a prophetic symbolic act. Ezekiel, who himself was part of the first group of exiles (597), predicts, after the destruction of the city and the temple (587), the departure of the rest. He behaves like an exile to make this clear. Even more, certain features remind us of the way in which the last king Sidkia had to flee from the city at night. It is, as the text says, a message for the monarch himself.

 

FIRST READING     Ez. 12,1-12                                       
Go by day into exile before all eyes.

From the Prophet Ezekiel

The word of the Lord was spoken to me:
“Son of man,
you are living among a rebellious people,
which have eyes to see, but do not see,
and ears to hear, but hear not ;
they are a rebellious people.
“Son of man,
take together as much as an exile can carry
and go into exile by day before all eyes.
“Before their eyes
you must go from your dwelling place to somewhere else;
perhaps then they will realise
that they are a rebellious people.
“Bring out the baggage for your exile
in the daytime under their eyes, and depart before their eyes
at nightfall like an exile.
“Make a hole in the wall under their eyes
and step through it.
“You must load your baggage on your shoulders under their eyes
and leave in the dark;
cover your face so that you cannot see the ground,
for I am making you a sign for the people of Israel.
I did as I was commanded:
I brought out the baggage I needed as an exile,
and towards evening I made a hole in the wall with my hand;
in the dark, before their eyes,
I loaded the luggage on my shoulders and left.
The next morning the word of the Lord was addressed to me:
“Son of man,
did not the people of Israel,
that recalcitrant people, did not ask you:
What are you doing?
“Say to them: Thus speaks God the Lord:
This is a message for the prince in Jerusalem
and for all the people of Israel who live there.
“Say to them :
I am a sign to you ;
as I have done, so shall it be with you :
Into exile, into captivity you shall go.
“Your ruler shall load his baggage on his shoulders in the dark
and leave the city ;
a hole will be made in the wall to let him out ;
he will cover his face,
because he shall not see this ground with his own eyes.”

Interludium     Ps. 78(77), 56-57, 58-59, 61-62

Never forget what God has done!

They tried and defied God again
and would not keep his laws.
Like their fathers they went astray
like arrows from unreliable bows.

With sacrificial heights they rebuked Him
and aroused his envy with their images.
God saw their conduct and was inflamed with anger,
and rudely cast Israel aside.

He sent His Strength into exile,
He gave His Listening into the hands of the enemy.
He gave his people to the murderous sword,
His wrath came down upon his inheritance.

ALLELUIA   Ps.27(26),
Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 18, 21-19, 1                                    
Not seven times but seventy times seven
You must forgive your brother.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Peter came to Jesus and said :
“Lord, if my brother does wrong to me,
how often must I forgive him?
“Seven times?”
Jesus answered him : “No, I tell you ,
not up to seven times,
but seventy times seven.
“Therefore the kingdom of heaven is
like a king who wanted to give an account
of himself to his servants.
“When he began to do this, one was brought to him
who owed ten thousand talents.
“Having nothing to pay, the lord gave the order
to sell him with his wife and children and all that he possessed,
in order to settle the debt.
“The servant threw himself down before him and pleaded :
Lord, have patience with me and I will pay you everything.
“The Lord took pity on the servant,
let him go and paid him back the amount he had borrowed.
“But when the servant came out,
he found another servant
who owed him a hundred livres;
he seized him by the throat and said:
Pay what you owe.
“The other servant threw himself down before him and begged :
Have patience with me and I will pay you.
“But he refused, and even had him put in prison
until he had paid his debt.
“Now when the other servants saw what had happened,
they were deeply indignant
and went to tell their lord all about it.
“Then the lord sent for him and said :
Thou ugly servant!
I have forgiven you all this debt
because you begged me for it.
“Shouldst thou then also
hadst not pity on thy fellow servant
as I have pitied thee?
“And in anger
his lord delivered him up to the executioners,
until he had paid his debt in full.
“So shall my heavenly Father deal with every one of you
who does not forgive his brother with all his heart.”

When Jesus had finished this speech
He left Galilee
and went to the Overjordan region of Judea.

___________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

140. In view of the number and variety of the elements to be taken into account, it becomes indispensable, when determining the effect on the environment of the concrete activity of an enterprise, to give researchers a permanent role and facilitate their interaction with a broad academic freedom. This ongoing research should lead to an understanding of how different creatures relate to each other and form larger units that we today call “ecosystems”. We take them into account not only to determine their wise use, but also because they have an intrinsic value independent of that use. Just as every organism is good and wonderful in itself by virtue of being a creature of God, the same is true of the harmonious whole of organisms in a given space functioning as a system. Even if we are not aware of it, we depend on that whole for our very existence. It is necessary to remember that ecosystems play a role in absorbing carbon dioxide, purifying water, fighting diseases and pests, the composition of the soil, the decomposition of waste and many other services that we forget or ignore. When they realise this, many people again become aware that we live and act from a reality that is given to us in advance, that precedes our abilities and existence. Therefore, when talking about “sustainable use”, one should always open with a consideration of the capacity for restoration of each ecosystem in its different sectors and aspects.

 

To be continued      For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from
The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: