http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Franciscus van Sales, b. en krkl.

 

Geboren 21 Aug. 1567 Gestorven 28 dec. 1622
Bisschop van Genève en Annecy
Ordestichter en mysticus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging 

Lezing en tussenzang vormen een mooie eenheid omdat juist psalm 40 wordt geciteerd. De psalm krijgt in de lezing een diepere betekenis omdat de schrijver het ‘lichaam’ toepast op het offer van het lichaam van Christus. Gehoorzaamheid aan de wil van God is belangrijker dan offers. In Christus vallen beide samen zodat zijn offer volmaakt wordt.

 

EERSTE LEZING               Hebr. 10, 1-10

“Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.”

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

De wet laat van de goede dingen die komen moesten
slechts een schaduw zien, niet hun ware gedaante.
Daarom kan zij onmogelijk
door het jaarlijks opdragen van steeds weer dezelfde offers
de deelnemers aan haar cultus tot volmaaktheid brengen.
Anders had men die offerdienst wel gestaakt :
Men zou zich immers eens voor al gereinigd weten
en bevrijd van schuldgevoel.
Maar deze offers moeten juist ieder jaar opnieuw
de gedachte aan de zonden levendig houden ;
het is ook uitgesloten
dat het bloed van stieren en bokken zonden zouden wegnemen.
Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt :
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid.
“Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
“Toen zei ik :
Hier ben ik.
“Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat,
Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.”
Eerst zegt Hij :
Slachtoffers en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,
die konden U niet behagen
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.
En dan zegt Hij :
Hier ben ik,
ik ben gekomen om uw wil te doen.

Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al,
door het offer van het lichaam van Jezus christus.

TUSSENZANG         Ps. 40(39), 2, 4 ab, 7-8a, 10, 11

Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : Ja, ik kom.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.
Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen,
uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend.

 

ALLELUIA                Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Mc. 3, 31-35

Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder
zijn zij die de wil van God volbrengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens kwamen Jezus’ moeder en zijn broeders,
en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf :
“Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Wie is mijn moeder,
wie zijn mijn broeders ?”
En terwijl Hij zijn blik liet gaan
over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij :
“Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
“Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil van God volbrengen.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Een verscheidenheid aan meningen 

60. Wij erkennen ten slotte dat er zich verschillende visies en lijnen van denken inzake de situatie en mogelijke oplossingen hebben ontwikkeld. Aan het ene uiterste houden sommigen ten koste van alles de mythe van de vooruitgang in stand en beweren dat de ecologische problemen eenvoudigweg opgelost zullen worden met nieuwe technische toepassingen zonder ethische overwegingen of fundamentele veranderingen. Aan het andere uiterste zijn anderen van mening dat de menselijke soort met welk ingrijpen dan ook alleen maar een bedreiging kan zijn en het mondiale ecosysteem in gevaar kan brengen en dat het daarom passend is de aanwezigheid ervan op de planeet terug te dringen en hem iedere soort van ingrijpen te verhinderen. Tussen deze extremen zou de reflectie mogelijke toekomstige scenario’s moeten bepalen, omdat er niet één weg voor een oplossing is. Dit zou ruimte kunnen laten voor een verscheidenheid aan inbreng die een dialoog zou kunnen openen met het oog op integrale antwoorden.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d