http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Angela Merici, mgd.

Italiaanse katholieke religieuze
Geboren 21/3/1470, 1474 of1475
Overleden 27/1/1540 Brescia.  Stichteres Ursulinen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De tekst onderstelt een gemeenschap die lijdt onder verdrukking en er nog kan verwachten. De beginperiode is voorbij. Er is heel wat gebeurd (hoewel geen marteldood). Er is blijkbaar grote solidariteit geweest. De christenen moesten fundamentele beslissingen nemen: Waar komt het op aan? Wat mag wel en wat mag niet verloren gaan? Het komt aan op volharding en vertrouwen. Vandaar als antwoordzang
psalm 37.
              

EERSTE LEZING    Hebr. 10, 32-39

Gij hebt een zware proef doorstaan ;
gooi uw vertrouwen nu niet overboord.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Herinnert u de dagen van vroeger,
toen gij het licht hebt ontvangen
en aanstonds een zware proef van lijden moest doorstaan.
Sommigen van u werden openlijk gehoond en vervolgd,
terwijl anderen hen trouw in hun nood hebben bijgestaan.
Want ge zijt solidair gebleven met hen die gearresteerd waren.
Gij hebt zelfs blijmoedig verdragen
dat men uw bezittingen in beslag nam.
Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat meer waard is
en dat nooit verloren gaat.
Gooit dat vertrouwen nu niet overboord,
het wordt zo rijk beloond !
Wat ge nodig hebt is volharding,
om Gods wil te doen en de beloften binnen te halen.
Want, zegt de Schrift :
“Nog een heel korte tijd
en Hij die komen moet zal komen, zonder uitstel.
Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden,
maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen.”

Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan ;
wij hebben geloof en winnen door geloof het leven.

TUSSENZANG                     Ps. 37(36), 3-4, 5-6, 23-24, 39-40

Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

De tred van de mens krijgt zijn kracht van God,
zijn weg wordt bewaakt door de Heer.
Ook als hij struikelt zal hij niet vallen,
want God ondersteunt zijn hand.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

 

ALLELUIA                     Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

 

EVANGELIE                    Mc. 4, 26-34

De zaaier zaait, hij slaapt en staat op,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait ;
hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
“Uit eigen kracht brengt de aarde vrucht voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
“Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”

En verder :
“Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen ?
“Het lijkt op een mosterdzaadje.
“Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde ;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Het licht dat het geloof biedt 

63. Als wij rekening houden met de complexiteit van de ecologische crisis en de talrijke oorzaken ervan, zouden wij moeten erkennen dat de oplossingen niet kunnen komen van één manier om de werkelijkheid te interpreteren en te veranderen. Het is noodzakelijk ook zijn toevlucht te nemen tot de verschillende culturele rijkdommen van de volken, tot kunst en poëzie, tot het innerlijke leven en de spiritualiteit. Als men werkelijk een ecologie wil opbouwen die het ons mogelijk maakt alles te herstellen wat wij hebben vernietigd, dan mag geen enkele tak van de wetenschappen, geen enkele vorm van wijsheid worden verwaarloosd, evenmin die van de godsdienst met haar eigen taal. Bovendien staat de Katholieke Kerk open voor de dialoog met het filosofische denken en dat maakt het haar mogelijk verschillende syntheses tussen geloof en rede tot stand te brengen. Wat de sociale kwesties betreft, kan men dit constateren in de ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk, geroepen om zich, uitgaande van de nieuwe uitdagingen, steeds te verrijken.

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse Vertaling

_________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: